Het kabinet gaat extra maatregelen nemen om op korte termijn de druk op de jeugdbescherming te verlichten. Concreet richten zij zich op het verlichten van de werkdruk voor professionals, een voorrangsregeling voor de meest kwetsbare kinderen en het voorkomen dat kinderen uit gezinnen met ernstige problemen een kinderbeschermingsmaatregel opgelegd krijgen. Met zo’n maatregel van de kinderrechter krijgen gezinnen verplicht hulp bij de opvoeding. Dit zijn noodzakelijke stappen om voor een acuut betere jeugdbescherming te zorgen.

,,Ieder kind heeft het recht om thuis veilig op te groeien en zich te ontwikkelen. Wanneer dit in gevaar dreigt te komen, moet er hulp en ondersteuning geboden worden aan gezinnen om het tij te keren. De overheid kan als laatste redmiddel ingrijpen in het gezinsleven om het kind in veiligheid te brengen,’’ schrijven de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer. ,,Het gaat ons zeer aan het hart dat die ondersteuning en zorg op dit moment tekortschiet, ondanks de tomeloze inzet van de hardwerkende professionals. Wij begrijpen het belang en we voelen de urgentie.”

Werkdruk verlichten

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming en staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport willen dat de jeugdbeschermers verlichting krijgen in hun werk. Dat kan door hen taken uit handen te nemen. Juridische medewerkers en gedragsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld voor verlichting zorgen.

In september kondigde het kabinet al een stevig pakket aan maatregelen aan in de jeugdbescherming dat nu verder wordt uitgebreid. Zo wordt volgend jaar 20 miljoen euro uitgetrokken door gemeenten en het Rijk om de werkdruk van jeugdbeschermers te verlagen en komt er verspreid over meerdere jaren 10 miljoen euro om meer professionals als zij-instromers te werven. Daarnaast wordt al gewerkt aan een versnelde structurele verbetering. Belangrijk is daarbij dat gehoor wordt gegeven aan de roep vanuit de sector om niet met nieuw beleid te komen, maar om verder te bouwen aan bestaande goede ervaringen en hen hiervoor tijd te geven. Daarmee wordt voorkomen dat de werkdruk toeneemt.

Voorrang bij toewijzing jeugdhulp

De bewindslieden roepen gemeenten en aanbieders op om bij het toewijzen van jeugdhulp kinderen met een beschermingsmaatregel van de rechter voorrang te geven bij de verdeling van jeugdhulp. Wél wordt een uitzondering gemaakt als de hulpvraag van kinderen zonder maatregel urgenter is. Vanaf het tweede kwartaal volgend jaar wordt hiervoor een afwegingskader gemaakt om te bepalen hoe de afweging gemaakt kan worden.

Daarnaast komt het kabinet met maatregelen die als doel hebben dat minder kinderen worden doorverwezen naar de jeugdbescherming. In de praktijk wordt nog te vaak de jeugdbescherming ingeschakeld voor bijvoorbeeld een complexe vechtscheiding en als er opvoedproblemen in het gezin spelen door hoge schulden of verslaving, terwijl dat kan worden voorkomen door eerder hulp en ondersteuning te bieden. Daardoor hebben minder kinderen jeugdbescherming nodig en wordt de druk erop ook minder.