Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale huisvestingsvraagstukken van mensen die nu nog in een beschermde woonomgeving verkeren, maar die best zelfstandig kunnen wonen, al dan niet met zorg of begeleiding.

Het gaat daarbij om mensen in de opvang (zoals Blijf van mijn Lijf) of een instelling, of om mensen die nu dak-/thuisloos zijn. Belangrijk is dat de woonruimte en de woonomgeving geschikt zijn en dat zij maatwerkbegeleiding krijgen. Een goede door- en uitstroom vraagt om afspraken over voldoende aanbod van passende (beschermde) woonplekken in combinatie met de juiste zorg en/of begeleiding.

Vraagstukken, oplossingsrichtingen en plan van aanpak

De experts van het EWT bieden ondersteuning om vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen, concreet te maken en oplossingsrichtingen te kiezen. Denk daarbij aan het maken van en uitvoering geven aan een woonzorgvisie, prestatieafspraken, meerjarige samenwerking en monitoring van passende zelfstandige huisvesting. Het EWT biedt ook hulp bij het maken van een plan van aanpak voor het terugdringen van de instroom in de maatschappelijke opvang, het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het bevorderen van de doorstroom en wonen met passende zorg en begeleiding.

Achtergrond

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het EWT uit in opdracht van de ministeries van VWS en BZK en de VNG. Het EWT komt voort uit het plan Een (t)huis, een toekomst: de aanpak van dak- en thuisloosheid. (Zie onderaan dit bericht.) Dit plan bevat onder andere de ambitie dat in alle gemeenten voor eind 2021 (aangescherpte) prestatieafspraken zijn gemaakt over het aantal extra te realiseren woonplekken voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen.

Meer informatie