De eerste voortgangsrapportage van het team Aanpak Wachttijden is aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage staat beschreven waaraan in 2021 gewerkt is binnen de aanpak van wachttijden in de jeugdzorg.

Er is bijvoorbeeld gestart met de ontwikkeling van een regionaal dashboard op basis van berichten die tussen aanbieders en gemeenten wordt uitgewisseld en er worden universele lessen opgedaan in de pilotregio’s. De rapportage geeft ook inzicht in de specifieke ondersteuning die aan de pilotregio’s is geboden.

Geld voor aanpak wachttijden jeugdzorg

Vorig jaar heeft de VNG met het ministerie van VWS afspraken gemaakt over incidentele middelen voor Jeugd, € 255 miljoen is bedoeld voor de aanpak van wachttijden in de (gespecialiseerde) jeugdzorg. Het terugbrengen van wachttijden is een taai onderwerp waar de VNG hard op inzet. Het biedt ook aanknopingspunten om passende zorg voor jeugdigen structureel eerder beschikbaar te hebben.

Oplossingen voor een duurzame aanpak van wachttijden

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) heeft van de VNG en VWS opdracht gekregen om in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein (Ketenbureau) inzicht in en overzicht van regionale wachttijden te creëren. De aanpak is een combinatie van:

  1. data-analyse
  2. een structurele aanpak van onderliggende oorzaken
  3. specifieke ondersteuning van regio’s

Binnen de aanpak versterken deze 3 onderdelen elkaar: zo wordt de effectiviteit van de oplossingen verhoogd. Er wordt stapsgewijs gewerkt aan oplossingen die in de jeugdhulpregio’s gaan zorgen voor een duurzame aanpak van wachttijden. Binnen de aanpak wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande data en inzichten.

Inzicht en overzicht regionale wachttijden nodig

De eerste Voortgangsrapportage Aanpak Wachttijden is geschreven over de periode van juni tot december 2021. De rapportage is op 21 maart met een Kamerbrief naar de Tweede Kamer gestuurd. De rapportage maakt duidelijk dat de combinatie van inzicht in data en zicht krijgen op onderliggende oorzaken van regionale wachttijden nodig is om tot structurele oplossingen te komen voor de te lange wachttijden.