VWS gaat een aantal uitkeringen bedoeld voor het stimuleren van gezondheid, sport en bewegen, cultuurparticipatie, en het versterken van de sociale basis bundelen in één specifieke uitkering (SPUK). Minister Helder en staatssecretaris Van Ooijen hebben gemeenten hier per brief over geïnformeerd.

De bewindslieden schrijven: ‘We willen meer samenhang faciliteren tussen de verschillende onderdelen in het gezondheidsbeleid, sport, bewegen en de sociale basis (een integrale aanpak) en stellen hier gerichte middelen voor ter beschikking.’ Het ministerie van VWS verwacht de regeling eind dit jaar te kunnen publiceren.

Gemeenten geraadpleegd

De afgelopen maanden heeft VWS met de VNG en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) gezocht naar een manier om de beschikbare middelen rondom preventie, sport en bewegen meer te bundelen. Hierbij is ook een klankbordgroep van gemeenten geraadpleegd. Ook is in de afgelopen periode met meerdere gemeenten gesproken over de herziening van de Brede Regeling Combinatiefuncties en worden gemeenten en andere stakeholders betrokken bij de doorontwikkeling van het Sportakkoord via de ‘Festival Sportakkoorden’.

Gelijktijdig een aanvraag indienen rondom meerdere thema’s

VWS werkt op dit moment aan een specifieke uitkering (SPUK) waarbij gemeenten gelijktijdig een aanvraag kunnen indienen rondom meerdere thema’s. Randvoorwaarde is dat aan gemeenten de relevante bestedings- en verantwoordingseisen kunnen worden gesteld. De ondersteuningsteams van de VNG en de VSG voor het Preventieakkoord en het Sportakkoord kunnen te zijner tijd helpen bij de aanvraag, gemeenten kunnen bij hen terecht met vragen.