Veel werkgevers in verschillende sectoren hebben moeite om vacatures op te vullen. Toch hebben mensen met een migratieachtergrond nog vaak problemen bij het vinden van een stageplek of een baan. Ook stromen zij minder vaak door naar betere functies en komen ze minder makkelijk uit de bijstand of WW dan mensen zonder migratieachtergrond.

Om deze groep gelijke kansen op de arbeidsmarkt te bieden, lanceren 21 landelijke partijen vandaag samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

De Werkagenda VIA bestaat uit diverse acties en trajecten.

Zo start VluchtelingenWerk in 2022 een eerste leer-werktraject voor vijftien vluchtelingen die als docent aan de slag willen. Samen met SZW, VWS en werkgevers wil VluchtelingenWerk verkennen wat er voor nodig is om dit ook voor vluchtelingen die als zorgprofessionals aan de slag willen, rond te krijgen.

Ook zetten werkgeversorganisaties en SZW zich met de werkagenda in op het inspireren en ondersteunen van werkgevers bij het diverser maken van hun organisaties. Om steeds meer werkgevers te kunnen bereiken worden bestaande netwerken en instrumenten versterkt en aangevuld met praktijkgerichte ondersteuning die nieuwe groepen werkgevers bereikt, zoals een helpdesk voor werkgevers.

En de campagne “Werk jij mee. Zeg nee” die uitzendorganisatie ABU in 2018 lanceerde, wordt in 2021 verbreed om bedrijven te ondersteunen bij het formuleren van anti-discriminatiebeleid.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, onderwijsinstellingen (vmbo, mbo en hoger onderwijs) en werkgevers werken aan gelijke kansen op een passende baan en stage voor jongeren met een migratieachtergrond. Partijen willen jongeren helpen bij een beter onderbouwde studiekeuze en zich inzetten voor het tegengaan van stagediscriminatie en het bieden van handvatten voor gelijke kansen bij werving en selectie bij een eerste baan of stage. Hierin wordt opgetrokken met bijvoorbeeld het Expertisepunt LOB, het kennispunt Gelijke kansen, Diversiteit en Inclusie en Expertise Centrum Diversiteitsbeleid (ECHO).

De Werkagenda VIA bouwt verder op het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Daarin is onderzocht wat werkt om de arbeidsmarktkansen en
-posities van mensen met een migratieachtergrond te verbeteren. Dit is gedaan in pilots via praktijkonderzoeken, samen met werkgevers, onderwijspartijen en gemeenten.

De Werkagenda VIA is opgebouwd uit drie thema’s; ‘meer (culturele) diversiteit op het werk’, ‘meer kans op eerste baan of stage voor jongeren met een migratieachtergrond’ en ‘arbeidstoeleiding’.

De ministeries van OCW en SZW en de negentien andere partners uit de Taskforce Werk & Integratie zijn blij met het resultaat van de Werkagenda VIA. Het echte werk kan nu beginnen. De komende jaren spannen deze partijen zich samen in voor structurele verbeteringen van de arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond.

Documenten