Digitale toegankelijkheid is niet ‘iets van de website’, maar heeft effect op alle systemen, communicatie en processen binnen de gemeente. De implementatie van het Besluit Digitale Toegankelijkheid overheid (BDTO) heeft een goede kans van slagen als de gehele organisatie bewust is van de noodzaak.

Het BDTO biedt waarborgen voor de toegankelijkheid van websites, mobiele applicaties en intra- en extranetten voor mensen met een visuele, auditieve of cognitieve beperking. De VNG hield een impactanalyse over het besluit en betrok daarbij 19 gemeenten. De onderzoekers zagen dat gemeenten worstelen met de implementatie van het BDTO. Intern is er weinig bestuurlijke aandacht voor toegankelijkheid en daarmee is het lastig om de organisatie mee te krijgen.

Impact implementatie BDTO

Voldoen aan het BDTO vraagt om een organisatiebrede aanpak, omdat toegankelijkheid doorwerkt in alle processen van alle afdelingen. Structureel komen er extra taken bij rondom monitoring, controle en nabewerking van documenten. Het BDTO stelt eisen aan meerdere technische voorzieningen. Hierbij moet rekening gehouden worden bij inkoop, maken van e-formulieren en het beschikbaar stellen van tools voor medewerkers. En structureel bij het gebruiken en aanpassen van sjablonen en het driejaarlijks toetsen van alle betreffende voorzieningen.

Rol leveranciers

De onderzoekers adviseren de verantwoordelijkheid voor het technisch testen van een website, systeem of app bij de leverancier te leggen. Dan kan de gemeente zich focussen op de content. Dit scheelt ook in de kosten voor het driejaarlijks onderzoeksrapporten.