De CRvB deed onlangs uitspraak in 3 Wmo-zaken bij 2 gemeenten over het meewegen van (financiële) draagkracht bij de toegang tot huishoudelijke hulp. De CRvB is van oordeel dat de Wmo 2015 geen ruimte biedt om in het kader van de toegang tot maatschappelijke ondersteuning rekening te houden met de financiële mogelijkheden van een betrokkene om voorzieningen zelf te bekostigen. Dit uitgangspunt is met de invoering van het abonnementstarief onveranderd van kracht gebleven.

Daarom hebben de colleges de aanvragen van betrokkenen voor maatschappelijke ondersteuning in de vorm van een voorziening voor huishoudelijke hulp niet op basis van financiële draagkracht mogen afwijzen.

Het gaat om de volgende 3 uitspraken zoals gepubliceerd op Rechtspaak.nl:

Kerngedachte Wmo ondergraven

De invoering van het abonnementstarief voor de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ondergroef de kerngedachte van de Wmo dat inwoners eerst nagaan wat zij zelf aan het probleem kunnen doen en dat daarna pas de gemeente aanvullend ondersteuning biedt. Het abonnementstarief leidde tot een groter beroep op Wmo-voorzieningen, en gemeenten ontvingen van het rijk geen financiële compensatie voor de gestegen kosten.

De VNG moedigde gemeenten aan om maatregelen te nemen om de kosten te beheersen en daarbij de grenzen van de Wmo op te zoeken. Dit met als doel om een proefproces uit te lokken. Nu het hoger beroep niet is geslaagd moeten de betreffende gemeenten hun beleid aanpassen en is het rijk aan zet. De CRvB gaat overigens niet in op de principiële vraag van de gemeenten en de VNG over de bedoeling van de Wmo en de zorgplicht van gemeenten.

Zorgen over houdbaarheid Wmo blijven bestaan

Het demissionaire kabinet bereidt inmiddels een wetswijziging voor waarmee de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor alle Wmo-voorzieningen met uitzondering van rolstoelen, opnieuw mogelijk wordt. Maar zover is het nog niet en de zorgen over de houdbaarheid van de Wmo blijven voorlopig bestaan: zowel in financieel opzicht als vanwege personele krapte. Het onderzoek naar de houdbaarheid van de Wmo dat nu loopt, levert hopelijk op termijn een gezamenlijk beeld op van de opgaven in de Wmo 2015.