Loopt u tegen knelpunten aan bij het uitvoeren van de Wet zorg en dwang? Dan kunt u het coördinerend team voor de implementatie Wet zorg en dwang inschakelen. Dat is ingesteld door het ministerie van VWS.

Vanaf januari is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht. Er worden in het land veel knelpunten ervaren om deze wet goed uit te voeren. Denk aan onvoldoende benodigde functionarissen, vragen over rolinvulling en samenwerkingsafspraken die moeizaam tot stand komen.

Loopt u aan tegen dit soort knelpunten? Dan kan het coördinerend team u mogelijk ondersteunen bij het vinden van oplossingen. Het team verbindt aanbieders en regio’s met praktijkvragen over de Wzd aan experts, zowel in de intramurale als in de ambulante sector. Het coördinerend team biedt een pool aan van experts op medisch, juridisch en organisatorisch gebied.

Meer informatie