Op 1 januari 2022 treedt de Wet inburgering in werking. Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. De beschikkingen met de uitkeringsbedragen voor 2022 zijn op 30 september verzonden.

De uitkering is nu voorlopig vastgesteld en zal na afloop van 2022 definitief worden vastgesteld als bekend is hoeveel asielstatushouders, gezins-en overige migranten in de gemeente werkelijk gevestigd zijn.

De middelen voor gemeenten ter bekostiging van de invoerings- en uitvoeringskosten worden beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Deze middelen zijn eerder al aan gemeenten bekend gemaakt via de circulaires van BZK.