SZW heeft een vangnetconstructie ingericht voor gemeenten die ondanks de aangepaste verdeelsystematiek een hoger bereik realiseren dan op grond van de gebruikte verdeelstatistiek was voorzien. Op grond van deze vangnetconstructie kunnen gemeenten die meer huishoudens met een inkomen tot 120% sociaal minimum bereiken dan waarvoor zij budget hebben ontvangen, een tegemoetkoming ontvangen via een decentralisatie-uitkering. SZW heeft 32,5 miljoen euro gereserveerd voor de vangnetconstructie energietoeslag 2023.

Gemeenten die meer huishoudens hebben bereikt dan waarvoor ze budget hebben ontvangen, kunnen tot uiterlijk vrijdag 28 juni 2024 via de VNG een beroep doen op de vangnetconstructie energietoeslag 2023. De VNG zal hiertoe in de periode mei dan wel juni een uitvraag doen. De VNG verstrekt de verzamelde informatie op 1 juli 2024 aan een extern onderzoeksbureau, dat vervolgens in het derde kwartaal 2024 per individuele gemeente een plausibiliteitstoets uitvoert. Op basis van de conclusies van dit onderzoek worden de gereserveerde middelen verdeeld. Deze worden aan gemeenten uitgekeerd via de decembercirculaire 2024. Een beroep op de vangnetconstructie is dus niet rechtstreeks bij het ministerie van SZW mogelijk. Dit beroep dient via de uitvraag van de VNG te gebeuren in de periode mei en juni 2024.