De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 5 juni 2024 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk. Het advies is op 10 juni 2024 gepubliceerd op de website van de Raad van State.

Inhoud van het wetsvoorstel

De regering wil jongeren met (een mogelijke) afstand tot de arbeidsmarkt en voortijdige schoolverlaters een betere begeleiding bieden bij de overgang van school naar werk. In het wetsvoorstel Van school naar duurzaam werk wordt daarvoor een aantal maatregelen voorgesteld, die de wettelijke taken van scholen en gemeenten wijzigen of uitbreiden. Daarmee brengt het voorstel ook meer samenhang aan tussen de aanpak van de voortijdig schoolverlaters en de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Jongeren met multiproblematiek

De Afdeling advisering onderkent dat de maatregelen in het voorstel van belang kunnen zijn voor een verbetering van de overgang van school naar werk voor jongeren met (een mogelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Voor jongeren met gelijktijdige problemen op verschillende terreinen van het leven (‘multiproblematiek’) is een andere werkwijze nodig, die de verschillende domeinen overstijgt. Het wetsvoorstel voorziet hierin niet. De vraag is hoe verzekerd is dat deze jongeren de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Samenwerken in de regio

Het voorstel bevat verplichtingen voor scholen en gemeenten om op regionaal niveau samen te werken. Deze samenwerking is niet vanzelfsprekend. Daarbij kunnen de verschillende regio-indelingen een rol spelen. De Afdeling adviseert de regering om in de toelichting bij het wetsvoorstel daarom nader aandacht te besteden aan de samenwerking in de regio en daarbij de uitkomsten van recent onderzoek naar de regio-indelingen te betrekken.