Tweede Kamerleden kunnen vanaf 8 maart schriftelijke vragen indienen over het voorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). Hiermee bereiden zij de openbare behandeling voor. Een debat over de wet is nog niet gepland.

Doel: wegnemen knelpunten bij uitwisselen persoonsgegevens

Het doel van de Wams is om knelpunten weg te nemen die gemeenten en andere organisaties in het sociaal domein ervaren als zij persoonsgegevens uitwisselen bij het aanpakken van meervoudige problematiek. Het wetsvoorstel regelt:

  • Een wettelijk kader voor een gecoördineerde aanpak van meervoudige problematiek en ernstig meervoudige problematiek.
  • De juridische grondslagen voor de hiervoor benodigde verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens.
  • Waarborgen tegen onnodige verspreiding of verzameling van persoonsgegevens.

Wettelijke taken voor B en W, en basis voor verwerken persoonsgegevens meldpunten niet-acute zorg

Het wetsvoorstel voorziet in wettelijke taken voor het college van B en W voor onderzoek, planvorming en coördinatie bij de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein en eventueel aanpalende terreinen. Deze taken vormen de grondslag voor het noodzakelijke verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens. Ook biedt het voorstel de meldpunten voor niet-acute zorg een duidelijke wettelijke basis om regels te stellen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Wetten in samenhang uitvoeren mogelijk gemaakt

Het nieuwe wettelijke kader wordt opgenomen in de Wmo 2015, met spiegelbepalingen in de Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Die spiegelbepalingen regelen dat de nieuwe procedure in de Wmo ook wordt gevolgd als de aanleiding voor het verrichten van een onderzoek voortvloeit uit een van de andere wetten. Dit stelt gemeenten in staat de 4 wetten in samenhang uit te voeren en maakt een betere samenwerking met aanpalende domeinen mogelijk.