Hoe onderzoekt u als gemeente signalen van onrechtmatigheid binnen de zorg? Het vernieuwde Stappenplan rechtmatigheidsonderzoek Wmo 2015 en Jeugdwet neemt u mee van registratie tot evaluatie.

De belangrijkste wijziging betreft de onderverdeling van de verschillende stappen in fasen: voorfase, onderzoek op locatie, vervolgstappen, evaluatie. Samen met enkele inhoudelijke en redactionele aanpassingen maakt dit het document nog handzamer voor toezichthouders die zich bezighouden of gaan houden met rechtmatigheidsonderzoeken.

Notendop

Het Stappenplan neemt u stap voor stap mee langs de verschillende onderdelen van een gedegen rechtmatigheidsonderzoek. Belangrijk om achteraf niet van een koude kermis thuis te komen. De onderdelen zijn:

  • Registratie signaal
  • Starten vooronderzoek
  • Opstellen onderzoeksplan
  • Uitvoeren onderzoek op locatie
  • Opstellen rapport ter afronding onderzoek
  • Vervolgstappen besluitvorming
  • Evaluatie onderzoek

Per onderdeel vindt u een handig stroomschema dat u kunt gebruiken als checklist. Hierin staan de belangrijkste acties per onderdeel schematisch weergegeven. In de bijbehorende tekst vindt u puntsgewijs tips en aandachtspunten die u helpen bij het zorgvuldig uitvoeren van een rechtmatigheidsonderzoek.

Onderdeel van breder palet

Het Stappenplan is een bijlage bij de Handreiking Rechtmatigheid in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. In deze korte handreiking vindt u er wat precies wordt verstaan onder onrechtmatigheden en fraude. Ook leest u meer over de verschillende vormen van fouten en fraude. Andere bijlagen bij deze handreiking zijn overzichten met risico-indicatoren bij een pgb en bij ZIN.

De handreiking en de bijlagen maken op hun beurt weer deel uit van de Routekaart Toezicht, Handhaving en Naleving Wmo 2015 en Jeugdwet. Die geeft u fasegewijs handvatten voor de volledige inrichting en uitvoering van preventie, toezicht en handhaving. De genoemde handreiking en de bijlagen staan bijvoorbeeld onder fase 3: uitvoeren – controleren. Zo kunt u – afhankelijk van uw huidige situatie – ook met deze routekaart stapsgewijs aan de slag.

Meer informatie