Het komt weleens voor dat familie of vrienden van iemand met schulden aanbieden om geld te geven om een schuld af te lossen. Als het gaat om een belanghebbende die schuldhulpverlening en bijstand ontvangt, dan is het belangrijk om te weten hoe daarmee in de Participatiewet wordt omgegaan. Met die informatie kan de schuldhulpverlener ervoor zorgen dat deze gift geen invloed heeft op de hoogte van de bijstandsuitkering van belanghebbende.

In deze opinie zal ik eerst beschrijven hoe in de bijstand wordt omgegaan met het geld dat het familielid of vrienden hebben aangeboden. Daarna bespreek ik de mogelijkheden die de schuldhulpverlener heeft om ervoor te zorgen dat de gift geen negatief effect heeft op de hoogte van de bijstand. Tot slot zet ik de tips op een rijtje.

Effect gift op hoogte bijstand

Als belanghebbende geld ontvangt om een schuld af te lossen, dan kan dat invloed hebben op de hoogte van de bijstand. Een verantwoorde gift heeft geen invloed op de hoogte van de bijstand, een onverantwoorde gift wel. Bij het beoordelen van de gift kijkt de bijstandsverlener naar de hoogte van de gift. Een gift kan onverantwoord zijn als deze dusdanig hoog is dat belanghebbende veel meer middelen heeft dan andere bijstandsgerechtigden. Daarnaast kijkt de bijstandsverlener naar de bestemming van de gift. Als de gift voor levensonderhoud is bedoeld of ter vrije besteding is, dan kan de gift als onverantwoord worden aangemerkt. Veel gemeenten hebben beleid ontwikkeld ter invulling van deze algemene uitgangspunten. Als de gift wordt aangemerkt als een onverantwoorde gift dan kan de bijstand lager worden of worden beëindigd.

Win-winsituatie door overleg met bijstandsverlener

Als de schuldhulpverlener weet dat er geld is toegezegd aan belanghebbende dan kan hij – vóórdat de gift wordt ontvangen – contact opnemen met de bijstandsverlener. Er kan dan worden besproken wat met de gift wordt gedaan in het kader van de bijstand. Aandachtspunten zijn dan de hoogte van de gift en de bestemming van de gift. Wat betreft de hoogte kan worden besproken wat het maximale bedrag is dat belanghebbende mag ontvangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de bijstand. Met betrekking tot de bestemming kan worden aangegeven dat belanghebbende het geld krijgt om een schuld af te lossen, het geld daadwerkelijk daaraan zal besteden en dat de schuldhulpverlener daarop let. Het kan zijn dat de bijstandsverlener dan besluit dat sprake is van een ‘verantwoorde gift’ die geen invloed heeft op de hoogte van de bijstand. Op deze manier kan de schuldhulpverlener ervoor zorgen dat belanghebbende zijn bijstandsuitkering houdt. Daarnaast verbetert de schuldensituatie van belanghebbende door het aflossen of verminderen van de schuld. Een win-winsituatie!

Belanghebbende moet gift melden bij bijstandsverlener

Mocht belanghebbende de gift daadwerkelijk ontvangen, dan is het belangrijk dat hij dat zelf meldt aan de bijstandsverlener omdat er anders een nieuwe schuld ontstaat. Dat de bijstandsverlener via de schuldhulpverlener weet dat belanghebbende een gift krijgt, is niet voldoende om aan de inlichtingenplicht van de bijstand te voldoen. Zorg er dus voor dat belanghebbende de gift ook bij de bijstandsverlener meldt! Over dit onderwerp schreef ik eerder een opinie. 

 

Zorg ervoor dat belanghebbende de gift ook bij de bijstandsverlener meldt!

Conclusie

Als een schuldenaar een gift ontvangt om een schuld af te lossen dan heeft dit een positief effect op zijn schuldsituatie. Het kan echter ook een negatief effect hebben op zijn bijstand. Als schuldhulpverlener kan je het negatieve effect voor zijn of beperken door:

  • op de hoogte te zijn van de manier waarop de gemeente omgaat met bijstand en giften en te vragen of de gemeente beleid heeft daarover;
  • vóórdat belanghebbende de gift ontvangt, contact op te nemen met de bijstandsverlener om te bespreken wat de invloed is van de gift op de bijstand;
  • ervoor te zorgen dat als belanghebbende de gift ontvangt, hij dat meldt bij de bijstandsverlener.