Een van de eerste aspecten waaraan je denkt bij een evenement is geluid en dan met name geluidsoverlast. 

Vooral nu rondom het festival- en kermisseizoen stromen de bezwaren van omwonenden wegens geluidsoverlast binnen. Maar wanneer heeft een omwonende nu echt last van het geluid?             

Onduldbare geluidshinder

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Afdeling) volgt de lijn dat niet op objectieve gronden is vast te stellen wanneer een omwonende onduldbare geluidshinder ondervindt.  De normen uit de ‘Nota evenementen met een luidruchtig karakter’ van de Inspectie Milieuhygiëne in Limburg vormen een uitgangspunt waarvan de Afdeling vindt dat bij naleving daarvan in beginsel geen sprake is van onduldbare hinder (Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2010:BL6208). Het oordeel of sprake is van onaanvaardbare hinder, is niet alleen afhankelijk van de maximaal vergunde grenswaarde, maar ook van de vraag of het bestuursorgaan aan de belangen die met de activiteit zijn gediend, redelijkerwijs doorslaggevend gewicht heeft mogen toekennen (Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2016:1245). Van belang is dus dat er een goede belangenafweging wordt gemaakt.  

Kermisfeest Oss

Op vrijdag 10 augustus jl. heeft de rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat het kermisfeest in Oss mag doorgaan, maar wel zonder dat er buiten muziek wordt gemaakt. Wat speelde hier? Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen de verleende evenementenvergunning, vanwege de geluidsoverlast die ze ervaren. Ze stellen dat er onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen bij het verlenen van de vergunning en dat de straat niet geschikt is voor dergelijke evenementen. De burgemeester heeft het evenementenbeleid ten grondslag gelegd aan de locatiekeuze en de evenementenvergunning. De rechtbank oordeelde dat het evenementenbeleid niet zorgvuldig tot stand is gekomen en daarom niet ten grondslag mocht worden gelegd aan de verlening van de evenementenvergunning. Bij de vaststelling van het evenementenbeleid had namelijk geen belangenafweging plaatsgevonden. Het is nu aan de vergunninghouders of ze het evenement in de gewijzigde vorm willen laten doorgaan.

 

Van belang is dus dat er een goede belangenafweging wordt gemaakt.  

Opstellen van beleid

Voor een evenement waar geen wettelijke geluidsnorm geldt, komt de burgemeester bij het bepalen van de hoogte van het maximaal toelaatbare geluidniveau een zekere beslissingsruimte toe (Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2016:1965). Daaraan kan invulling worden gegeven door middel van beleidsregels, zoals ook blijkt uit een uitspraak van 9 augustus jl. door de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. In deze uitspraak oordeelde de voorzieningenrechter dat een verwijzing naar de beleidsregel (die gebaseerd is op Nota evenementen met een luidruchtig karakter) geen onredelijke invulling is van de beleidsvrijheid, nu de geluidshinder van het evenement voldoet aan de Nota evenementen met een luidruchtig karakter (ECLI:NL:RBNNE:2018:3231). Een dergelijke verwijzing is alleen dan succesvol als de beleidsregel(s) op een zorgvuldige wijze zowel qua inhoud (belangenafweging) als procedure (bekendmaking van beleidsregels) tot stand is gekomen.

Motiveer!

Het opstellen van evenementenbeleid kan ondersteunend zijn voor de regeling en motivatie in het bestemmingsplan. Vaak wordt in evenementenbeleid ingegaan op het soort evenementen dat gewenst is en op de locaties waar evenementen toegestaan zijn. 

Belangrijk bij het opstellen van het evenementenbeleid is:

  • dat er sprake is van een relevant feitenonderzoek. Let erop dat deze metingen ook zijn toegevoegd als bijlage aan het beleid;
  • dat de evenementen die van groot belang zijn voor de gemeente worden benoemd en vooral nader gemotiveerd wordt, waarom deze evenementen van belang zijn;
  • de geluidshinder per evenement wordt benoemd;
  • het aantal muziekevenementen per jaar wordt benoemd;
  • en het aantal dagen per muziekevenement wordt benoemd.

Maar het allerbelangrijkste blijft nog altijd motiveren!

Bekijk ook onze opinie: Regulering van laagfrequent geluid bij evenementen