U krijgt er als gemeente letterlijk een zorg bij: de zorg voor de jeugd binnen uw gemeentegrenzen. De stelselwijziging van de jeugdzorg van provincie naar gemeenten moet in 2015 plaatsvinden. Dat lijkt nog ver weg, maar eigenlijk start de transitie al in 2013 met de overheveling van ondermeer de dagbehandeling van jongeren met een lichtverstandelijke beperking vanuit de AWBZ naar de Wmo.

Hoe kan de gemeente jeugdzorg effectiever organiseren?

2015 lijkt ver weg maar het is verstandig – en zelfs noodzakelijk – dat u zich nu al gaat voorbereiden op de overdracht. Er zijn namelijk nogal wat vragen te beantwoorden. Wat komt er precies over naar de gemeenten? Welke problematiek speelt er in uw gemeente? Voor welke doelgroepen wordt de gemeente verantwoordelijk? Gaat uw gemeente samenwerken met andere gemeenten en zo ja, voor welke regio kiest u dan? Hoe kan uw gemeente jeugdzorg effectiever organiseren, met hulp op maat, sneller en dichtbij huis? Hoe zit de financiering straks in elkaar?

De stelselwijziging van de jeugdzorg is één van de veranderingen die op u afkomen, naast de transities van de Wet Werken naar Vermogen en de omvorming van de AWBZ. De gemeenten krijgen de regie. Dat zal niet gemakkelijk worden, want de meeste gemeenten hebben een kennisachterstand op het gebied van jeugdzorg: tot op heden werd immers veelal doorverwezen en lagen de taken van de gemeenten vooral op preventief vlak.

Inventariseer uw doelgroep en zorgvragen

Welke jongeren krijgt u straks aan uw balie? Dat kunnen cliënten zijn van de jeugdreclassering, jongeren met een licht verstandelijke beperking, jeugdigen met psychiatrische problematiek, jeugdigen die onder toezicht zijn gesteld (OTS) of tijdelijk uit huis geplaatst, enzovoorts. Het is verstandig om nu al te inventariseren waarmee uw gemeente te maken krijgt. Kleine gemeenten zijn in het voordeel, omdat de problemen minder talrijk en gemakkelijker in kaart te brengen zijn. Grotere gemeenten doen er goed aan een “top 10” van zorgvragen te maken. Pas dan zal de inkoop van zorg ook kunnen voldoen aan de vraag.


Maak concrete afspraken met zorgaanbieder

De volgende vraag is: aan welke zorgaanbieders besteden we welke onderdelen uit? En wat zijn daarvan de kosten? Jeugdzorg is een ingewikkeld terrein, zowel qua wetgeving en financieringsmogelijkheden als qua gevarieerdheid aan instanties en betrokkenen. De Nederlandse gemeenten krijgen in totaal 3 miljard euro om de jeugdzorg uit te voeren Hierin zit een bezuiniging opgenomen van 300 miljoen ten opzichte van de huidige uitgaven aan jeugdzorg. Deze bezuiniging vergroot de noodzaak om goede afspraken te maken met instanties waaraan u uitbesteedt of die u subsidieert, anders is uw potje Jeugdzorg snel leeg. Daarnaast is belangrijk dat zorg bereikbaar is. Zeker als u overweegt uw Loket Jeugdzorg aan te sluiten bij een samenwerkingsverband, is het goed om daarop te letten. Het gaat hier immers om kinderen.

Integrale aanpak: 1 kind, 1 plan, 1 eigenaar
“Weer een verandering in de wet”, hoor ik gemeenten vaak zuchten. Toch biedt deze stelselwijziging nieuwe kansen om het beter te gaan doen. Minder hulpverleners, zorg bieden die nodig is en die werkt. Niet meer van het kastje naar de muur, maar een integrale aanpak (1 kind, 1 plan, 1 eigenaar). Niet alleen kijken naar wat jeugdigen en gezinnen niet kunnen, maar ook kijken naar wat zij wel kunnen en zelf kunnen organiseren.

Verandert u het stelsel van Jeugdzorg?

Ons advies is: denk na over wat u belangrijk vindt in een nieuw jeugdzorgstelsel en hoe u dat kunt organiseren. Kiest u ervoor om de oude manier van werken over te nemen of grijpt u deze kans aan om het stelsel van de jeugdzorg daadwerkelijk te veranderen?! En Schulinck zou Schulinck niet zijn als we niet iets hadden bedacht om u bij de transitie te helpen.  Dit kan met de online kennisbank  Schulinck Jeugd.

Schulinck Jeugd

In Schulinck Jeugd vindt u informatie over zowel het huidige jeugdzorg stelsel als over de stelselwijziging. Ook vindt u relevante jurisprudentie en wetteksten. Schulinck Jeugd verduidelijkt de kennis met veel voorbeelden uit de praktijk. Alle nieuwe ontwikkelingen en wettelijke verantwoordelijkheden worden direct verwerkt. Maar ook uw eigen gemeentelijk beleid maakt integraal deel uit van Schulinck Jeugd. Zo heeft u alles over jeugd overzichtelijk bij de hand. Klik hier voor Schulinck Jeugd.

We wensen u veel succes met de transitie!

Marcel Rem