Als u in google intypt “Werkt u al Omgevingswet-proof?” krijgt u ongeveer 42.700 resultaten in 0,30 seconden met resultaten als:
- Checklist voor de gemeenteraad: is het huidige participatiebeleid al Omgevingswet-proof?
- Hoe Utrecht stapsgewijs Omgevingswet-proof wordt.
- Ontwerpt u als architect al Omgevingswet-proof?

Collega’s, wethouders en raadsleden vragen u naar uw mening over de Omgevingswet. En ze hebben het over dé slogan: “Het wordt één omgevingsvergunning, één loket en één procedure dus Eenvoudig Beter…..

Waarom een Omgevingswet?

Uiteindelijk worden 26 wetten in het omgevingsrecht “samengevoegd” in één Omgevingswet, omdat:

 • Het huidige omgevingsrecht moet worden vernieuwd. Het recht is niet gericht op ontwikkelingen als regionale verschillen met groei en krimp, duurzame ontwikkeling, maatwerk bij projecten en inspraak bij start van projecten. De balans moet meer liggen bij groei gericht op duurzame ontwikkeling en minder bij te veel zekerheid.
 • Er is behoefte aan één wet met procedures, planvormen en regels en één instantie als bevoegd gezag. Bij één loket krijgen burgers en bedrijven eerder duidelijkheid over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een initiatief. Ook verkort één loket de doorlooptijd van procedures. Eén wet zorgt voor samenhang en integraal beleid.

Wat is de Omgevingswet?

“De Omgevingswet wat gaat er nu veranderen? Wat gaan deze veranderingen nu voor mij betekenen als vergunningverlener?” denkt u hard op. Of zelfs: “Als door de Omgevingswet alles anders “moet”, heb ik het dan altijd niet goed gedaan?” Maar eerst de volgende indrukwekkende feiten over de Omgevingswet op een rij:

 • Van 26 wetten naar 1 Omgevingswet.
 • Van 5000 wetsartikelen naar 350 wetsartikelen.
 • Van 120 ministeriële regelingen naar 10 ministeriële regelingen.
 • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4 algemene
  maatregelen van bestuur.
 • Één wet voor de hele leefomgeving.
 • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
 • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan

Hiermee is de Omgevingswet gelijk één van de grootste wetgevingsoperaties sinds de Grondwet van Thorbecke uit 1848. De wet maakt het omgevingsrecht in Nederland straks eenvoudiger. Er komt meer vrijheid om zelf initiatief te nemen en de zekerheid van een gezonde leefomgeving.

Wat is de invloed van de Omgevingswet op uw werkzaamheden?
Maar de Omgevingswet betekent nu voor uw werkzaamheden als vergunningverlener:

 • De invoering van de Omgevingswet zal verandering en gewenning aan de Omgevingswet voor u, maar ook voor aanvragers van omgevingsvergunningen, uw managers, uw wethouder en raadsleden betekenen. De wet treedt in 2021 in werking. De tijd is nu aangebroken om met ‘deze grootste staatsrechtelijke verandering sinds Thorbecke’ daadwerkelijk aan de slag te gaan.
 • Van (project)ontwikkelaars en aanvragers wordt bij nieuwe (bouw)plannen verwacht dat zij zelf de verantwoordelijkheid hebben om belanghebbenden te informeren en te betrekken viii. Hierdoor kunnen duurzame kansen beter worden benut en de kwaliteit van de omgeving kan worden verbeterd. De voordelen zijn:

a. inbreng van lokale kennis, ideeën, visies en belangen;
b. het vergroten van het draagvlak en acceptatie van besluiten;
c. het actief betrekken vergroot het vertrouwen in de overheid;
d. een aanzienlijke tijd- en geldwinst door minder tijdrovende procedures na besluitvorming.

Wat de uiteindelijke impact van de Omgevingswet op uw werkzaamheden zal zijn, is uiteraard van u afhankelijk. Ook is de kwaliteit en vaardigheden van de bouwbedrijven, projectontwikkelaars, raadsleden, wethouders en managers in uw gemeente hierop van grote invloed.

Conclusie

Dat de Omgevingswet grote impact zal hebben voor uw werkzaamheden als vergunningverlener is evident door:

 • De invoering van nieuwe wetgeving met veranderingen en gewenning bij alle partijen.
 • De verwachte participatie van de omgeving door (project) ontwikkelaars en aanvragers in het begin stadium van plannen.

Om als vergunningverlener ‘vanaf morgen’ vorm en richting te geven voor het leiden als omgevingsregisseur van het vergunningsverleningsproces in de “geest van de Omgevingswet” is de  opleiding Vergunningverlening onder de Omgevingswet ontwikkeld.