Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft schadelijke en zelfs ‘zeer zorgwekkende’ stoffen aangetroffen in stookoliemonsters van zeeschepen in de Rotterdamse haven.

“De aangetroffen zeer zorgwekkende stoffen zijn onder andere lood(verbindingen), trichlooretheen en cyclododecatrieen. Deze stoffen mogen op grond van internationale regels niet in stookolie zitten. De schadelijke polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), zoals naftaleen en benzo(a)pyreen, zitten in stookolie omdat ze van nature in ruwe aardolie voorkomen. Deze stoffen zijn echter in zeer hoge gehalten in de stookolie van enkele zeeschepen aangetroffen”, aldus het RIVM.

Het RIVM onderzocht meetresultaten van brandstofmonsters van vijftig zeeschepen van buiten Europa, in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De ILT wil kunnen beoordelen of de uitstoot van zeeschepen een risico vormt voor het milieu.