Inhoud wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet milieubeheer, waardoor het mogelijk wordt om in lagere regelgeving verplichtingen op te leggen om toegepast asbest te verwijderen en om afvalstoffen van asbest te verwijderen en bodemverontreiniging door asbest op te ruimen. Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk om in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 een verbod op asbestdaken op te nemen, zoals het kabinet al eerder heeft aangekondigd.

Samenvatting advies

Het voorkomen van gezondheidsrisico’s door asbest is van groot maatschappelijk belang. Tegelijkertijd kunnen verwijderingsverplichtingen voor particulieren en bedrijven kostbaar zijn. Dat geldt zeker voor het verbod op asbestdaken. Een verplichting om asbestafval op te ruimen is vooral verstrekkend voor de eigenaar van het terrein als hij het afval niet zelf heeft achtergelaten.

De Afdeling advisering merkt op dat de nadelige gevolgen van de asbestverwijderingsregels niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met de regels te dienen doelen. De Wet milieubeheer bevat een algemene regeling over mogelijke vergoeding van kosten en schade als gevolg van dit soort lagere regelgeving. De Afdeling adviseert om in de toelichting bij het wetsvoorstel aandacht aan te besteden aan de betekenis van die algemene regeling voor de asbestverwijderingsregels.

Het verbod op asbestdaken treft een groot aantal particulieren en bedrijven omdat zij verplicht worden hun asbestdak vóór 2024 te verwijderen, terwijl ze dat dak in het verleden meestal legaal hebben aangebracht. Het is daarom niet uitgesloten dat velen, al dan niet succesvol, een beroep zullen doen op de algemene vergoedingsregeling. De Afdeling advisering geeft in overweging om voor het verbod op asbestdaken een specifieke vergoedingsregeling te maken. Dat heeft als voordeel dat aan de hand van vooraf duidelijke criteria op de aanvragen om vergoeding kan worden beslist. Daarmee kunnen doelmatigheid en rechtszekerheid gediend zijn.