Na inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) bestaan. Wel wijzigen het Aanwijzingsbesluit en de Regeling en is er overgangsrecht.

Het doel van de Wkpb is om eenvoudig inzicht te geven in door de overheid opgelegde publiekrechtelijke beperkingen op een stuk grond of een gebouw. Met beperkingen bedoelt de wetgever beperkingen aan het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar of beperkt gerechtigden op een onroerende zaak.

Wijzingen beperkingenbesluiten

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen bestaande regels over publiekrechtelijk beperkingen uit diverse wetten over de fysieke leefomgeving te vervallen. Deze worden vervangen door regels in, of op grond van, de Omgevingswet. Daarom wijzigt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet de aanwijzing van beperkingenbesluiten.

Overzicht wijzigingen

Voor gemeenten en provincies verandert er veel voor hun publiekrechtelijke beperkingen. Op een speciale pagina over de Wkpb en de Omgevingswet vindt u:

  • een kort overzicht van in het oog springende veranderingen
  • een geconsolideerde versie van het Aanwijzingsbesluit Wkpb zoals dat zal luiden na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Een wijziging van de Regeling kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken is op dit moment in voorbereiding. Zodra gereed plaatsen we deze ook op de pagina.

Acties gemeenten en provincies

Voor gemeenten en provincies verandert er veel voor hun publiekrechtelijke beperkingen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties informeert hen daarover najaar 2022 per brief. Deze brieven plaatsen wij dan ook op de pagina.