Graag delen we interessante casussen omtrent omgevingsrecht die op onze helpdesk binnen zijn gekomen! Dit zijn casussen die rechtstreeks uit de gemeentepraktijk komen.

Vraag

Mag het college ambtshalve een omgevingsvergunning wijzigen als er vanuit de omgeving signalen zijn die wijzen op een verslechtering van het milieu?

Antwoord

Nee, dit mag niet zonder meer. Dat er veel klachten over geuroverlast zijn, betekent niet dat er sprake is van een negatieve ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, als bedoeld in artikel 2.31 lid 1 sub b Wabo, op grond waarvan de vergunning ambtshalve gewijzigd mag worden. Het bestuursorgaan moet in een concreet geval beoordelen of de zich voordoende negatieve gevolgen voor het milieu moeten worden aangemerkt als een negatieve ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Als er moet worden geoordeeld dat de wettelijke normen voor geurhinder niet meer toereikend zijn om onaanvaardbare risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen, kan dit niet worden aangemerkt als een ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu. Het is college is niet bevoegd om aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften te wijzigen met toepassing van artikel 2.31 lid 1 sub b Wabo (Afdeling bestuursrechtspraak RvS 13-12-2017, ECLI:NL:RVS:2017:3423 ).