Graag delen we interessante casussen omtrent omgevingsrecht die op onze helpdesk binnen zijn gekomen! Dit zijn casussen die rechtstreeks uit de gemeentepraktijk komen.

De casus

In een voorbereidingsbesluit (artikel 3.7 Wro) kan worden bepaald dat het bestaande gebruik niet mag worden gewijzigd (behoudens een eventuele vergunning). Klopt het, dat als de werking van het voorbereidingsbesluit is vervallen, tegen wijziging in gebruik niet meer kan worden opgetreden? Is dit ook niet het geval als het voorbereidingsbesluit tijdig is opgevolgd door een ontwerpbestemmingsplan?

Ons antwoord

De voorbereidingsbescherming bij een in voorbereiding zijnd bestemmingsplan is geregeld in artikel 3.7 Wro. Dit artikel luidt, voor zover relevant voor de beantwoording van deze vraag als volgt:

Om te voorkomen dat een bij een voorbereidingsbesluit aangewezen gebied minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van een daaraan bij het plan te geven bestemming, kan bij het besluit tevens worden bepaald dat het verboden is het gebruik van daarbij aangewezen gronden of bouwwerken te wijzigen. Hierbij kan mede worden bepaald dat binnen de bij het voorbereidingsbesluit te geven regels bij een omgevingsvergunning van het verbod kan worden afgeweken (artikel 3.7 lid 4 Wro).

Een voorbereidingsbesluit vervalt, indien niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding daarvan een ontwerp voor een bestemmingsplan ter inzage is gelegd (artikel 3.7 lid 5 Wro).

Een voorbereidingsbesluit vervalt tevens op het moment waarop het bestemmingsplan ter voorbereiding waarvan het besluit is genomen, in werking treedt (artikel 3.7 lid 6 Wro).

Motivering

Een voorbereidingsbesluit vervalt als niet binnen een jaar na de datum van inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit een ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd. Met de formulering dat het voorbereidingsbesluit vervalt als niet binnen één jaar een ontwerp bestemmingsplan ter inzage is gelegd is bedoeld aan te geven dat de voorbescherming wordt overgenomen door de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan. Is binnen de gestelde termijn een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd, dan vervalt het voorbereidingsbesluit niet en blijft de voorbereidingsbescherming gelden. In dat geval kan een wijziging van het gebruik dus worden tegengehouden met een beroep op het voorbereidingsbesluit als de wijziging ervoor zorgt dat de grond minder geschikt wordt voor de toekomstige bestemming.

Wordt een ontwerpbestemmingsplan niet (tijdig) ter inzage gelegd, dan komt de voorbereidingsbescherming te vervallen en moet worden teruggevallen op het op dat moment geldende bestemmingsplan.