Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamers gestuurd. Hierin gaat zij in op de voortgang van de implementatie van de wet, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de wet- en regelgeving.

Implementatie

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is onlangs verplaatst naar 1 juli 2022. Momenteel wordt de Route 2022 hierop aangepast. Deze gezamenlijke roadmap toont op hoofdlijnen de route die de samenwerkende partijen voor ogen hebben om te voldoen aan de 5 minimale eisen voor de inwerkingtreding van de wet. Het uitgangspunt hierbij is dat alle bevoegd gezagen genoeg tijd hebben – minimaal zes maanden – om het DSO en alle werkprocessen daaromheen in te richten en te beproeven. Eind juli wordt de bijgewerkte Route 2022 gepubliceerd op de website van Aan de slag met de Omgevingswet.

De afgelopen maanden zijn op diverse plekken in het land werkplaatsen georganiseerd. Hierin gaan overheden en ketenpartners, waaronder leveranciers en stedenbouwkundige bureaus, samen aan de slag met implementatievraagstukken en het werkend krijgen van de digitale keten. De bevindingen uit de werkplaatsen worden onder meer gedeeld via online bijeenkomsten.

Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het DSO bestaat uit de landelijke voorziening, het DSO-LV, de lokale ICT-systemen van overheden en rijkspartijen en hun softwareleveranciers, de aansluitingen tussen die systemen en de inhoud die in het digitale stelsel wordt ontsloten.

In een bijlage bij de Kamerbrief staat een schematisch overzicht van de ontwikkeling van het DSO-LV. Er wordt gewerkt aan enkele functionaliteiten die nodig zijn om de Omgevingswet in werking te laten treden.

Steeds meer overheden zijn aangesloten op het DSO-LV of hebben zich hiervoor aangemeld. Het DSO wordt ook steeds meer gevuld met inhoud, waaronder regelgeving en vragenbomen. Daarnaast werken overheden met hun softwareleveranciers aan hun eigen ICT-systemen. Aan het einde van het derde kwartaal moeten alle partijen kunnen oefenen met het hele stelsel waarmee de wet in werking gaat treden.

Wet- en regelgeving

De afgelopen maanden zijn de Aanvullingsregelingen grondeigendom, geluid, bodem en natuur gepubliceerd. Dat betekent dat de aanvullingssporen van de Omgevingswet klaar zijn. Daarmee is alle wet- en regelgeving van het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht gereed.

Omgevingswet: samen aan de slag voor onze leefomgeving

Met de samenhangende aanpak en het instrumentarium van de Omgevingswet kunnen overheden grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving – zoals de woningbouwopgave, de energietransitie, klimaatadaptatie en de bescherming van onze natuur – effectiever aanpakken en met elkaar verbinden.