Raad van State 

Na de Eerste Kamer is de Raad van State aan zet om een advies te geven over de behandelde ontwerp-AMvB’s. Deze ontwerp-AMvB’s worden tezamen met het wetsvoorstel voor de Invoeringswet aangeboden om de samenhang in de behandeling te bewaren. 

Voor meer informatie over de procedures rond de ontwerp-AMvB’s zie het nieuwsbericht van 14 juni 2017 en 31 mei 2017

Wat ging er aan de adviesvraag vooraf? 

Aan de totstandkoming van de Invoeringswet zijn de reacties uit de internetconsultaties en de consultatie van de koepels van de Invoeringswet voorafgegaan. De internetconsultatie heeft ruim 1600 reacties opgeleverd. Daarnaast hebben diverse adviesorganen hun adviezen gegeven en SIRA en Actal hebben toetsen uitgevoerd naar de administatieve lasten. 

Voortgang van de procedure

Na advisering door de Raad van State kan er worden gestart met de uitwerking van het Invoeringsbesluit van de Omgevingswet. Ook worden er sessies georganiseerd om experts uit de uivoeringspraktijk actief te betrekken bij de procedure. Onderwerp van de sessies zijn Begrenzing gebieden en locaties, Gegevensverstrekking en Verlichten onderzoekslasten. 

Bodem, geluid, grondeigendom en natuur

De aanvullingswetten bodem en geluid hebben al een advies gekregen door de Raad van State. Het is de bedoeling dat deze aanvullingswetten deze zomer zullen worden aangeboden aan het parlement. Op deze aanvullingswetten bodem en geluid volgen de aanvullingswetten bodem en geluid. Toetsing en consultatie van deze besluiten zal in het najaar plaatsvinden. 

Naar aanleiding van de toetsing en consultatie van het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur zijn de reacties hierop reeds verwerkt. Deze reacties zullen ook aan de Raad van State worden aangeboden. 

De reacties op de consultatie op het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom worden momenteel verwerkt. Dit wetsvoorstel zal in het najaar worden aagebonden aan de Raad van State.