De stemming in de Eerste Kamer volgt op een debat met minister Schultz van Haegen over de ontwerp-AMvB`s op 30 mei jongstleden, een expertmeeting en twee schriftelijke vragenrondes. 

Traject

De ontwerp AMvB’s zullen tezamen met het wetsvoorstel voor de Invoeringswet worden aageboden aan de Raad van State om de samenhang binnen de procedure te bewaren. 

De planning van de wet- en regelgeving blijft een belangrijk onderwerp. De stelselherziening van het omgevingsrecht is immers omvangrijk en kent verschillende onderdelen. Zorgvuldigheid speelt daarbij een grote rol. Minister Schultz van Haegen heeft tijdens het debat herhaald dat er goed zal worden gekeken naar de planning van de wet- en regelgeving.