Primeur IDgis, Serviceteam Rijk en LNV: voor het eerst is een besluit door een softwareleverancier aangeboden aan de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaarstellen (LVBB) en volledig geautomatiseerd verwerkt in de keten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het besluit is succesvol gepubliceerd in de Staatscourant. De weergave van het besluit is zichtbaar in het Omgevingsloket.

Nauwe samenwerking

Aan de mijlpaal is een intensief traject voorafgegaan. Hierin werkten IT-deskundigen, juristen en beleidsmedewerkers van een breed scala aan organisaties in teamverband samen: het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Serviceteam Rijk (STR van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – BZK), softwareleverancier IDgis, Geonovum, Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) en het DSO. Met als resultaat een aanwijzingsbesluit dat voldoet aan de nieuwe juridische en technische standaarden.

Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Het besluit dat volledig geautomatiseerd de DSO-keten doorliep, betreft de wijziging van het Aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld van 30 november 2022. Initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen voortaan in het Omgevingsloket precies zien wat de laatste stand van zaken is rondom de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied. Alle informatie hierover staat bij elkaar in het DSO. Ook de kaarten bij de betreffende artikelen zijn makkelijk te vinden (en andersom). Het is daarom niet meer nodig eerdere wijzigingen en besluiten over het onderwerp op verschillende plekken bij elkaar te zoeken en te puzzelen wat de actuele situatie is. Straks worden alle besluiten op dezelfde geautomatiseerde manier verwerkt. Een volgende mooie stap op weg naar een digitale overheid.