De VNG verwelkomt de EU-langetermijnvisie voor het platteland, maar geeft wel aan dat de Europese Commissie in haar acties zoveel mogelijk moet aansluiten op de lokale en nationale structuren. Hierdoor wordt recht gedaan aan de bottom-upaanpak en de diversiteit van het Europese en Nederlandse platteland.

De Europese Commissie presenteert in haar EU-plattelandsvisie een goede analyse van de kansen en uitdagingen voor het platteland in de periode tot 2040. Er zijn veel kansen rondom de energietransitie, het toenemende belang van recreatie en toerisme en de omslag naar een duurzamere landbouw. Maar er zijn ook uitdagingen op het terrein van krimp, bereikbaarheid en beschikbaarheid van voorzieningen in vergelijking met de stad.

De Commissie doet een aantal voorstellen om de kansen en uitdagingen op te pakken. Het gaat om zaken als een nieuw plattelandspact voor interbestuurlijke samenwerking in Europa, nationale actieplannen en een betere toetsing van nieuw beleid op gevolgen voor het platteland. Ten slotte wil de EU het platteland helpen om betere toegang te krijgen tot Europese fondsen.

VNG-standpunt

De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit wil dat er zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande structuren van interbestuurlijke samenwerking, financiering en dataverzameling. Uitgangspunt is de lokale integrale gebiedsgerichte aanpak waarmee gemeenten werken. Het nieuwe Nederlandse Nationaal Programma Landelijk Gebied gaat werken vanuit 1 overheid en biedt een goede basis voor zowel het aan de EU-visie gekoppelde actieplan als het plattelandspact.

De EU-plattelandsvisie zal komend jaar worden uitgewerkt in concrete acties en het VNG-standpunt vormt daarbij onze inzet voor de belangenbehartiging.

Meer informatie