Grootverbruikers van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en basisregistratie grootschalige topografie (BGT) betalen volgend jaar mee aan de kosten. Dat staat in de voorgestelde tarievenregeling van het ministerie van BZK. De VNG is hier geen voorstander van.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) draagt de kosten van het dataplatform Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). Hierop staat actuele en betrouwbare geo-informatie van Nederlandse overheden. De open data sets zijn voor iedereen vrij beschikbaar. Vanwege de explosieve stijging van het gebruik is de basisfinanciering van BZK niet meer voldoende om de kosten te dekken

Meebetalen

De voorgestelde tarievenregeling Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en Wet basisregistratie grootschalige topografie (BGT) moet ervoor zorgen dat grootverbruikers vanaf januari 2021 meebetalen. Het gaat om afnemers met meer dan 10 miljoen hits via viewservices van PDOK op één van de basisregistraties. Naar aanleiding van de internetconsultatie geeft VNG een reactie op het voorstel.

Reactie VNG

VNG is voorstander van kostendekkende afspraken voor de digitale overheid en wil graag in gesprek om tot structurele oplossingen te komen voor de financiering van generieke registraties en voorzieningen. We zijn nadrukkelijk geen voorstander van de voorliggende regeling en wel om 5 redenen:

  • De regeling is tegenstrijdig met het BZK-beleid ten aanzien van de GDI
  • Het werkt belemmerend voor diverse lopende (beleids)initiatieven die uitgaan van het halen van gegevens bij de bron
  • De doorbelasting is niet redelijk
  • De doorbelasting is niet voorspelbaar of beïnvloedbaar
  • De doorbelasting is niet transparant