Minister Kamp van Economische Zaken heeft de Nota van Wijziging bij wetsvoorstel Wijziging van de Warmtewet op 26 juni aan de Tweede Kamer aangeboden. 

Situatie nu

Nu moet een netbeheerder een kleinverbruiker die daarom vraagt voorzien van een aansluiting op het gasnet, waarbij standaard aansluit- en transporttarieven in rekening worden gebracht. 

Hierbij zijn er twee uitzonderingen:

1. Gebieden kunnen worden uitgezonderd van de aansluitplicht op gas als er in dat gebied een warmtenet aanwezig is of wordt gepland in een door een gemeente opgesteld warmteplan. 

2. Of een gebied waar een netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet in werking kan hebben, onderhouden of ontwikkelen (buiten de bebouwde kom). 

Bevoegdheid gemeenten

De minister van Economische Zaken vindt een algeheel verbod op gasaansluitingen voor nieuwbouw niet wenselijk, omdat er situaties kunnen zijn waar een gasaansluiting op zijn plaats is, zoals voor individuele nieuwbouwwoningen. Om met individuele omstandigheden rekening te kunnen houden, krijgen de gemeenten de bevoegdheid om te besluiten waar de aansluitplicht op het gasnet kan vervallen, omdat ze het meeste inzicht hebben in de lokale wensen en mogelijkheden. 

Wat gaat er veranderen?

Als het college van B&W besluit om een gebied aan te wijzen waar geen gasnet wordt aangelegd, moet er worden voorzien in een alternatieve energie-infrastructuur. Gemeenten moeten belanghebbende partijen, waaronder bewoners, bedrijven, netbeheerders van elektriciteit en gas-, energie- en warmteleveranciers, bij het maken van deze keuze intensief betrekken. 

Om inzichtelijk te hebben in welke straten en wijken de aansluitplicht is komen te vervallen, moeten gemeenten hun besluit melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). ACM zal deze gebieden registreren en openbaar maken op de website. 

De uitzondering voor gebieden waar een netbeheerder niet op economische voorwaarden een gastransportnet in werking kan hebben, onderhouden of ontwikkelen blijft bestaan. 

Overgangsregeling

Voor aanvragen voor bouwvergunningen die zijn ingediend voordat de wetswijziging in werking treedt, geldt een overgangsregeling.