Van de verplaatsbare woningen die door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middels een aanbesteding zijn aangeschaft, is 95% verkocht. Het gaat om 1902 woningen.

Voor de overige 90 woningen lopen gesprekken en zijn er gegadigden. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag aan de Tweede Kamer laten weten in een brief waarin hij een verdere stand van zaken geeft over het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting. De woningen worden door gemeenten en corporaties ingezet voor het huisvesten van aandachtsgroepen zoals starters, studenten, statushouders en gescheiden personen.

Doel van de aanbesteding

Om aan de ene kant de productiecapaciteit bij bouwers te verhogen en hen zekerheid over afname te geven en aan de andere kant de traditionele projectvolgorde van planvorming, besluitvorming, vergunningsverlening en dan pas bestellen te doorbreken, heeft het RVB 1.992 flexwoningen ingekocht in 42 percelen. De aanbesteding door het RVB heeft tot beweging van de bouw geleid.  Of het doel ‘omdraaien proces’ ook is gehaald, is lastiger te zeggen. De woningen zijn, zoals hierboven aangegeven, bijna allemaal verkocht, waarbij de laatste sprint juist komt doordat gemeenten zochten naar snelheid; het gaat dus om woningen die al voorradig zijn. Hoewel het tempo niet is waar we op rekenden, is – als straks in 2024 alle woningen bewoond zijn – de realisatie nog steeds 4 à 5 keer sneller dan bij de reguliere bouw. In die zin is het dus een succes.

Vijf steden stellen locaties beschikbaar voor herplaatsen verplaatsbare woningen

Het Rijk heeft met vijf gemeenten samenwerkingsovereenkomsten afgesloten in het kader van de fysieke herplaatsingsgarantie. Het concept van de fysieke herplaatsingsgarantie versnelt aan twee kanten het bouwproces in het land. Ten eerste gebeurt dat helemaal aan het begin, bij het opstarten van projecten. Nu wordt er vaak gewacht tot eventuele bezwaar- en beroepsprocedures zijn afgehandeld voor men overgaat tot aanschaf van de woningen. Binnen de fysieke herplaatsingsgarantie is nu de zekerheid dat de woningen geplaatst kunnen worden als de oorspronkelijke locatie door de uitkomst van de procedure niet meer beschikbaar is. Ten tweede worden deze locaties ingezet om verplaatsbare woningen te huisvesten waarvoor na een eerdere plaatsing geen locatie in het land is gevonden.

Voordeel voor de gemeenten is dat zij een nieuwe gebieds- en woningbouwontwikkeling in gang kunnen zetten met modulaire bouw en voorzieningen (winkels, scholen, recreatie). Tegelijkertijd houden zij ruimte vrij voor het plaatsen van verplaatsbare woningen op een later moment. Hierdoor kunnen zij ook als gastgemeenten voor bestaande woningen uit andere delen van het land dienen en extra woonruimte voor hun inwoners realiseren. De bedoeling is dat deze wijken qua aantal woningen makkelijk aanpasbaar zijn, zodat de realisatie ook sneller kan plaatsvinden. De gemeenten ontvangen een financiële bijdrage voor het beschikbaar houden van de gronden en het bouwen van de vaste kern. Met deze vijf samenwerkingsovereenkomsten worden 1.360 garantiekavels voor verplaatsbare woningen gecreëerd en wordt bijgedragen aan de bouw van 1.890 modulaire woningen in de vaste kern.