De Handreiking grondwaterkwaliteitsbeheer onder de Omgevingswet verscheen in 2019. Deze is nu geactualiseerd. De handreiking is in opdracht van het ministerie van I&W opgesteld, maar tot stand gekomen met medewerking van verschillende (koepels van) overheden.

Deze handreiking is een hulpmiddel voor alle overheden bij het begrijpen van de inhoud en de bedoeling van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet in relatie tot het beheer van de grondwaterkwaliteit. De focus ligt op de omgang met historische (grondwater)verontreinigingen.

Samen werken aan grondwaterbeheer

De Omgevingswet verandert de invulling van het beheer van de fysieke leefomgeving, waaronder ook het grondwaterkwaliteitsbeheer. Nieuwe instrumenten, bestaande Europese kaders en decentrale afwegingsruimte bieden de mogelijkheid om beheer op maat te leveren. Wijzigingen sinds 2019 in de wet- en regelgeving zijn opgenomen, teksten zijn waar nodig verduidelijkt en aan de hand van een paar concrete praktijksituaties is aangegeven hoe met beleid en regelgeving omgegaan kan of moet worden.

De kern van de handreiking is hoofdstuk 4 waar de taken, bevoegdheden en het voor de overheden beschikbare instrumentarium van de Omgevingswet zijn beschreven. Het gaat vooral om de samenhang en afstemming tussen de verschillende (kern)instrumenten van de Omgevingswet en dat samenwerking onontbeerlijk is in het grondwaterdossier.

Meer informatie

Vernieuwde handreiking