In het Klimaatakkoord is afgesproken om energieloketten verder te uniformeren en standaardiseren. Daarom is de werkwijze van energieloketten onderzocht aan de hand van de handreiking kwaliteit energieloketten. De verbeterpunten hieruit worden meegenomen in een update van de handreiking.

Groeiende rol zorgt voor uitdaging

Energieloketten richten zich voornamelijk op het informeren en adviseren van woningeigenaren. De loketten spelen een steeds belangrijkere rol in de uitvoering van het gemeentelijk beleid bij de warmtetransitie. Dit neemt de komende jaren naar verwachting nog verder toe. Er bestaan zorgen of hiervoor voldoende mensen beschikbaar zijn. Ook het wisselen van personeel is een uitdaging voor continuïteit in het contact tussen gemeenten en energieloketten.

Variatie in vorm energieloketten

Uit het onderzoek komt naar voren dat er veel variatie is aan organisatievormen van energieloketten. Tegelijkertijd zijn er ook overeenkomsten. Zo is er sprake van een driehoeksrelatie tussen gemeente, energieloket en energiecoöperatie, waartussen per gemeente wordt geschoven.

Handreiking nuttig instrument

Verder is onderzocht of de handreiking kwaliteit energieloketten voldoende aansluit bij de praktijk. Hieruit kwam naar voren dat gemeenten en energieloketten de handreiking goed inzetten bij het vaststellen van hun overeenkomst.

Er zijn ook enkele verbeterpunten. Zo is de handreiking bij energieloketten goed bekend, maar bij gemeenten minder. Gebruikers geven aan dat de handreiking inspirerender zou kunnen zijn, met meer voorbeelden uit de praktijk. Dit zou ook de populariteit kunnen verhogen.

Ten slotte is er behoefte aan meer duidelijkheid over de status van de handreiking. Wanneer de genoemde criteria volledig als eisenpakket worden gezien, kan dit volgens de onderzoekers een marktordenend effect hebben. Met het risico dat kleinere energieloketten bij een volgende aanbesteding het onderspit kunnen delven omdat zij minder slagkracht hebben.

Handreiking verbeteren

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Berenschot aan de hand van een enquête onder gemeenten en energieloketten. Daaraan hebben 68 gemeenten deelgenomen en 28 energieloketten, actief in 287 gemeenten. De verbeterpunten van het onderzoek worden de komende maanden gebruikt om de handreiking aan te passen en zo de ondersteuning aan inwoners te verbeteren.