De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV). Daarmee is een belangrijke stap gezet in het wetstraject.

De WMEBV wijzigt de Awb en vestigt het recht op digitale communicatie met de overheid. Daarnaast introduceert de wet waarborgen voor inwoners en ondernemers, onder andere in de vorm van notificatie. Verder hebben bestuursorganen de plicht om te zorgen voor passende ondersteuning bij de dienstverlening. De impact daarvan is niet groot, omdat uit onderzoek door VNG Realisatie blijkt dat alle onderzochte gemeenten hieraan al invulling geven.

Amendementen

Uit het debat over de WMEBV volgden 3 amendementen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen:

•    Een amendement dat natuurlijke personen en ondernemers in de wet gelijkstelt. Daarmee wordt beoogd te voorkomen dat onder meer zzp’ers verplicht worden uitsluitend van de digitale communicatieweg met de overheid gebruik te maken.
•    Een amendement over een actieve instemming van de geadresseerde met elektronische communicatie met een bestuursorgaan. Als mensen alleen digitaal contact willen hebben met een overheidsorgaan, zou de betrokkene dit uitdrukkelijk moeten aangeven.
•    Een amendement over geen verzuim voor de duur van de verminderde bereikbaarheid van het bestuursorgaan. Dit amendement legt in de wet vast dat mensen niet in verzuim worden gesteld als zij de termijn voor indiening overschrijden met dezelfde periode als de duur van de verstoring.

Informatiepunten digitale overheid

De WMEBV biedt een grondslag voor een specifieke uitkering voor gemeenten voor financiering van Informatiepunten digitale overheid (IDO’s). Bestuurlijk was afgesproken dat gemeenten de financiering van de IDO’s overnemen per 2023.

Pilots

De 5 gemeenten die met steun van de VNG pilots hebben uitgevoerd om de haalbaarheid van de WMEBV te testen, hebben hun werkzaamheden afgerond. Op grond daarvan heeft de VNG onder meer aan het parlement gevraagd om de invoering geleidelijk in werking te laten treden.

Onderzoek impact zorgplicht

Om een beeld te krijgen van de impact die de zorgplicht in de WMEBV heeft op gemeenten, heeft de VNG onderzoek uitgevoerd onder 12 gemeenten in de periode november 2021 – februari 2022. Alle onderzochte gemeenten geven nu invulling aan de zorgplicht. Gemeenten hoeven niet totaal iets anders te doen, maar ook bij nieuwe ontwikkelingen moet het invullen van de zorgplicht wel steeds worden meegenomen. Aanbeveling van het rapport is om in samenwerking met gemeenten verder uit te werken hoe de zorgplicht door gemeenten kan worden ingevuld.

Vervolg

Het wetsvoorstel wordt nu door de Eerste Kamer in behandeling genomen. De Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken bespreekt op 10 mei 2022 de procedure. Als de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel, kan de wet op 1 januari 2023 in werking treden.