De Tweede Kamer heeft 2 moties aangenomen die erop aandringen dat asbestdaken risicogericht en met ruimte voor innovatie worden gesaneerd. De VNG had met andere partijen de Kamercommissie IenW opgeroepen om voor deze moties te stemmen.

Aanleiding voor beide moties was het Blootstellingsonderzoek asbestdaken van Arcadis, waarin is onderzocht of de sanering van asbestdaken voortaan standaard kan worden ondergebracht in (de lage) risicoklasse 1. Uit het onderzoek bleek dat er te weinig metingen zijn gedaan om hierover een uitspraak te kunnen doen. Doordat saneringen niet altijd volgens de protocollen zijn uitgevoerd, komen nieuwe technieken niet goed uit de verf. Aanvullend onderzoek is dus nodig.

De moties van de Kamerleden Stoffer (SGP) en Geurts (CDA) bevatten:

  • Een oproep om een vervolg te geven aan het blootstellingsonderzoek asbestdaken, zodanig dat de uitkomsten gebruikt kunnen worden voor een risicogerichte en versnelde aanpak van asbestdaken.
  • Een oproep om vanwege het belang van versnelling van de asbestdakensanering ervoor te zorgen dat de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden op korte termijn breed toegepast kunnen worden.

Standpunt VNG

De VNG is positief dat de moties door een ruimte meerderheid van de Kamer zijn aangenomen. Samen met Aedes, LTO Nederland en VEH hadden wij hiertoe opgeroepen.

Gemeenten willen een gezonde leefomgeving voor hun inwoners. Daarom is het wenselijk om asbest, indien mogelijk, zo snel mogelijk te verwijderen van gebouwen en woningen. Doordat het in het verleden veelvuldig is gebruikt, is het een enorme opgave om het te verwijderen. Dit wordt nog pregnanter gezien de energietransitie waarbij veel gebouwen versneld moeten worden geïsoleerd of aardgasvrij gemaakt. Asbest zorgt voor een enorme kostenstijging van deze transitie en zal deze hoogstwaarschijnlijk ook vertragen. Dat is zeer ongewenst. Het kan beter en goedkoper als innovatie een kans krijgt en er sprake is van gezonde marktwerking. Voor dat laatste is een fundamentele stelselherziening nodig.