Het rijk stelt een tegemoetkoming beschikbaar aan gemeenten voor de uitvoeringskosten van de stikstofregelingen. De tegemoetkoming wordt uitgekeerd via decentralisatie-uitkeringen in het gemeentefonds. Het gaat om € 27.000 per deelnemende veehouderijlocatie.

Belangrijke rol gemeenten bij uitvoering stikstofregelingen

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de uitvoering van de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie (Lbv) en Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus). Het gaat om gesprekken met veehouders over de toekomst van hun bedrijf, vergunningen wijzigen of intrekken, omgevingsplannen wijzigen, en toezicht en handhaving. De VNG heeft het rijk gevraagd de inzet van gemeenten te ondersteunen met financiële middelen.

Tegemoetkoming via decentralisatie-uitkeringen

Gemeenten ontvangen 2 decentralisatie-uitkeringen: een eerste bedrag van € 7.000 wanneer RVO een positieve beschikking voor Lbv of Lbv-plus stuurt naar de veehouder, en een tweede bedrag van € 20.000 wanneer RVO de getekende overeenkomst van de veehouder heeft ontvangen. De tegemoetkoming is dus in totaal € 27.000 per deelnemende veehouderijlocatie.

De uitkeringen komen beschikbaar in de mei- en septembercirculaires, met ingang van de meicirculaire van 2024. Gemeenten hoeven de tegemoetkoming niet aan te vragen en geen verantwoording af te leggen achteraf.