Het gebruik van gegevens uit basisregistraties moet makkelijker worden, zodat de overheid beter datagedreven kan werken aan maatschappelijke opgaven. Het stelsel van basisregistraties krijgt daarvoor een wettelijke basis. En de dienstverlening en kwaliteit worden verder verbeterd.

Staatssecretaris Knops stuurde op 19 november een brief over actuele ontwikkelingen aan de Tweede Kamer.

40 miljoen keer

Het gebruik van de gegevens uit basisregistraties neemt toe. Ze worden inmiddels ruim 40 miljoen keer per dag bevraagd. Bijvoorbeeld door overheden bij het verlenen van een vergunning of het uitkeren van een toeslag. En burgers en bedrijven bij het navigatie naar een adres of het opzoeken van huizenprijzen. In het stelsel van basisregistraties zijn deze gegevens met elkaar verbonden.

De basis van het stelsel is op orde, maar we zijn er nog niet. De overheid werkt steeds meer datagedreven; basisregistraties zitten in het hart van deze ontwikkeling. Daarvoor moeten gebruikers gegevens uit verschillende basisregistraties goed kunnen combineren. En de kwaliteit van deze  gegevens moet op orde zijn.

Gezamenlijk werken aan verbetering

Onder regie van de staatssecretaris is een programmaplan voor de verbetering van het stelsel van basisregistraties opgesteld. Het plan bevat een overheidsbrede ambitie, met doelen en activiteiten op stelselniveau. Het plan geeft ook invulling aan de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. Met de brief informeert de staatssecretaris over de verbeteringen. De verbeteringen kennen 3 hoofdthema’s:

  • Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven;
  • Meer gebruik van gegevens uit de basisregistraties;
  • Hogere kwaliteit van gegevens, ook de gegevens die in samenhang gebruikt worden.

In dit achtergrondartikel leest u hier meer over.

Wettelijke basis

Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor een goed functionerend stelsel. Het heeft een regierol over het programma; bijvoorbeeld met monitoring, onderzoek en ondersteuning bij uitvoering van het programmaplan. Daarbij werkt het ministerie samen met de uitvoeringsorganisaties die de basisregistraties beheren en de bronhouders van gegevens uit de registraties die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit. Daarnaast werkt zij samen met de gebruikers van de gegevens uit het stelsel, binnen en buiten de overheid.

Staatssecretaris Knops gaat de rol en verantwoordelijkheid van BZK in het stelsel van basisregistraties vastleggen in de Wet digitale overheid. Daarmee krijgt het stelsel als geheel – net als de individuele basisregistraties – een wettelijke basis. Dit is belangrijk, omdat daarmee de verantwoordelijkheid voor de samenhang tussen de basisregistraties wordt geborgd.