Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging van 3 Besluiten onder de Omgevingswet voor. Met deze wijziging worden vergunningplichtige bedrijven verplicht om hun emissies van ZZS te registeren in een database.

Voor vergunningplichtige bedrijven kan er een verplichting gelden voor het aanleveren van een vermijdings- en reductieprogramma voor ZZS. Dit is verplicht als paragraaf 5.4.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en aangewezen in hoofdstuk 3 van het Bal voor een bepaalde bedrijfstak. In dat geval moeten deze bedrijven gegevens aanleveren over hun emissies van ZZS bij het bevoegd gezag.

Deze wijziging verplicht bedrijven om deze gegevens voortaan in te voeren in een database. Het RIVM maakt de gegevens openbaar. Hierdoor kan iedereen op de website emissieregistratie.nl zien welke bedrijven welke ZZS uitstoten en in welke hoeveelheid.

Doel wijzigingen

Deze wijziging geeft mensen meer inzicht in welke ZZS er in de leefomgeving terechtkomen. Door uniformering van de gegevens ontstaat een landelijk beeld van de ZZS-emissies. Dit ondersteunt ook de bevoegde gezagen in het uitvoeren van hun taken.

Inspraakmogelijkheid

De documenten met de wijzigingen zijn te vinden op de internetconsultatiewebsite . Het is tot en met 21 maart 2023 mogelijk te reageren op deze wijziging.

Meer lezen

Zie de pagina over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS).