Bevoegd gezagen werken al veel samen in aanloop naar invoering van de Omgevingswet. Dat doen ze regionaal, soms kleinschalig en ambtelijk, maar het kan ook gaan om bestuurlijke samenwerking. Om de afspraken die inmiddels zijn gemaakt voor iedereen toegankelijk te maken, is samen met de regio Utrecht, een interbestuurlijke tabel gemaakt. Hierin zijn (regionale) afspraken opgenomen met de beleidscyclus en afspraken per kerninstrument als uitgangspunt.

Met de tabel krijgen bevoegd gezagen en andere organisaties inzicht in welke interbestuurlijke afspraken zij kunnen maken, welke er al zijn en welke kennis en ervaring  er al is. Het uitgangspunt van de tabel is de beleidscyclus en de afspraken per kerninstrument. De tabel kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij het werken aan grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie, gezondheid en woningbouw. Deze opgaven worden vaak interbestuurlijk opgepakt. Ook is de tabel een manier om afspraken die tijdens werkplaatsen zijn gemaakt, vast te leggen.