Er komt voorlopig geen bioraffinagefabriek in het Limburgse Grubbenvorst. De provincie moet eerst de omgevingsvergunning voor de installatie opnieuw beoordelen. Dat oordeelt de Raad van State (RvS) nadat een belangenvereniging en omwonenden beroep hadden aangetekend.

Zij verzetten zich tegen de komst van de bioraffinagefabriek, die mest en andere organische materialen omzet in biogas. Volgens hen zou deze leiden tot verkeershinder en stank- en geluidsoverlast. Daarnaast twijfelen zij of het energieverbruik opweegt tegen de energieopbrengst van de installatie.

De RvS oordeelt nu dat de provincie Limburg op twee punten niet juist heeft gehandeld. Zo is er geen milieueffectrapport opgemaakt, dat wel nodig is om de effecten van de installatie op de omgeving helder te krijgen.

Daarnaast heeft het bedrijf dat de installatie wil bouwen wijzigingen doorgevoerd nadat het ontwerpbesluit door de provincie was goedgekeurd. Het gaat om de bouw van een ‘ontvangsthal’ van 42 bij 35 meter met een hoogte van 9 meter. De RvS oordeelt dat de provincie het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met deze wijziging opnieuw ter inzage had moeten leggen, voordat deze kon worden goedgekeurd.

De provincie Limburg laat weten “verrast” te zijn door de uitspraak van de RvS. Voor mestverwerking zou namelijk geen milieueffectrapport nodig zijn. Maar de RvS oordeelt dat het hier om een “geïntegreerde chemisch installatie” gaat die de mest verwerkt, waar andere eisen voor gelden. Waaronder dus een milieueffectrapport.