Gemeenten en provincies spelen een belangrijke rol in de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daarom is het essentieel dat zij over de benodigde kennis, expertise én uitvoeringscapaciteit beschikken. Het kabinet trekt tot en met 2025 € 1,04 miljard uit om gemeenten en provincies hierbij te ondersteunen. Met dit geld kunnen zij extra personeel aantrekken, kennis vergroten en externe expertise in huis halen. Gemeenten en provincies kunnen de uitkering voor uitvoeringskosten voor het klimaatbeleid tussen 3 en 28 april aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Decentrale overheden vervullen een sleutelrol bij de uitvoering van klimaat- en energiebeleid. Denk aan de Regionale Energiestrategieën, de uitrol van warmtenetten en het aardgasvrij maken van woningen. In het Coalitieakkoord is afgesproken om voor de jaren 2023 t/m 2030 in totaal € 5,6 miljard beschikbaar te stellen zodat gemeenten en provincies hun taken op dit gebied goed uit kunnen voeren. Het kabinet heeft vandaag de ’tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE) gepubliceerd. Deze tijdelijke regeling maakt het mogelijk voor gemeenten en provincies om deze middelen aan te vragen. Voor de jaren 2026 t/m 2030 wordt op een later moment een nieuwe regeling opengesteld.

Gemeenten en provincies kunnen de uitvoeringsmiddelen zelf aanvragen. Tussen 3 en 28 april kunnen zij hiervoor terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de regeling in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat uitvoert. Het gaat om een simpele aanvraag met beperkte administratieve lasten. De uitkeringen vinden plaats in de kalenderjaren 2023 (€ 347 mln.), 2024 (€ 339 mln.) en 2025 (€ 351 mln.). Deze bedragen zijn gebaseerd op de benodigde uitvoeringsmiddelen zoals weergegeven in het advies “van Parijs naar Praktijk” dat door de Raad van Openbaar bestuur (ROB) begin 2021 is uitgebracht. Gemeenten en provincies verantwoorden de uitgaven van de uitkering jaarlijks. Over de verdeling van de middelen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt. De regeling bevat een overzicht van de bedragen die per gemeente en provincie beschikbaar zijn gesteld.