De eerste stap op weg naar 900.000 woningen in 2030 is gezet. Het CBS meldt dat het aantal nieuwbouw woningen in 2022 ruim 74.000 bedraagt. Daarnaast houdt het ministerie rekening met nog eens 10.000 woningen uit transformatie, bijvoorbeeld kantoren en winkels die omgebouwd zijn tot woningen. Dit zet op het totaal op 84.000 nieuwe woningen.

Versnellen woningbouw

Met het programma Woningbouw wordt alles op alles gezet om met meer regie, met meer tempo, meer betaalbare woningen te bouwen. Na de eerste succesvol afgesloten woondeals in Overijssel en Drenthe, worden aankomende periode door heel Nederland regionale woondeals ondertekend. Hierbij maken het Rijk, provincies, gemeenten en corporaties afspraken over het aantal woningen, de locatie en voor welke groepen gebouwd wordt. Hierbij is met name duidelijkheid over de locaties cruciaal, dit maakt de plannen concreet en zorgt ervoor dat corporaties en marktpartijen aan de slag kunnen met de realisatie.

Daarnaast wordt scherp gekeken hoe de woningbouw verder versneld kan worden. Bijvoorbeeld door het naar voren halen van bouwplannen, door procedures optimaler in te richten en het maken van afspraken hoe we gezamenlijk door kunnen blijven bouwen in onzekere tijden. Daarbij gaat het zowel om binnenstedelijke- als om buitenstedelijke locaties. We moeten alle geschikte locaties inzetten. Verder moeten woningzoekenden een steviger positie krijgen binnen de besluitvorming om zo de ‘Not in my backyard’-cultuur te doorbreken.

Door ondersteuning vanuit de Woningbouwimpuls, de transformatiefaciliteit en de 7,5 miljard euro vanuit het MIRT voor de ontsluiting van grootschalige woningbouw en de afschaffing van de Verhuurderheffing maakt het Rijk de realisatie van (meer) betaalbare woningen ook financieel mede mogelijk.

10.000 woningen door transformaties

Naast nieuwbouw komen er ook woningen bij door de transformatie van kantoren, leegstaande winkelpanden en voormalige fabrieksterreinen tot woningen. Dit levert jaarlijks gemiddeld 10.000 woningen op die op deze manier meegenomen worden in het totaal aantal nieuwe woningen in 2022. Omdat de verwerking van deze cijfers meer tijd vraagt, volgt het exact aantal transformaties naar verwachting in november.