Er zijn extra middelen nodig voor gemeenten en provincies voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Dat concludeert het ROB in haar rapport ‘Koersen op klimaat’. De decentrale overheden vragen het kabinet om op basis van dit advies snel een besluit te nemen over bekostiging van het energiebeleid.

Meerjarige zekerheid nodig

Er zijn al bestaande afspraken met het rijk over uitvoeringsmiddelen. Maar het klimaat- en vooral het energiebeleid is zo dynamisch, dat er de afgelopen jaren meer taken zijn bijgekomen. Het gaat dan onder meer over de aanpak van netcongestie, het sneller isoleren en verduurzamen van woningen en bedrijven en de realisatie van warmtenetten. Gemeenten en provincies zijn daarvoor al hard aan de slag, maar ontvangen hiervoor nog geen financiering om het benodigde personeel (vast) in dienst te nemen.

Meer inzicht in investeringskosten nodig

Het advies is een herijking van een eerder advies uit 2021, gebaseerd op de afspraken uit het Klimaatakkoord. De minister vroeg de ROB ook om een advies over de benodigde middelen voor investeringen, bijvoorbeeld voor de aanleg van warmtenetten. Concrete ramingen ontbreken echter in het advies. Het IPO en de VNG benadrukken dat het belangrijk is om de hoogte van deze investeringskosten alsnog zo snel mogelijk scherp te krijgen. Een nader onderzoek naar de omvang van deze kosten is daarom wenselijk.

Aansturing

Gezien het maatschappelijk belang en de enorme impact op het dagelijks leven adviseert de ROB ook dat de rijksoverheid en decentrale overheden afspraken maken over een samenhangend interbestuurlijk instrumentarium om het decentrale klimaat- en energiebeleid te ondersteunen én te sturen. Dit vraagt verdere bestudering en bespreking.