RLi adviseert sturen op prestaties van woningcorporaties

Omgevingsrecht

De VNG onderschrijft het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) om onder andere wettelijk vast te leggen hoeveel sociale woningen erbij moeten komen en om gemeenten te verplichten te zorgen voor voldoende ruimte om deze te bouwen.

Ook vindt de Rli dat het rijk veel meer dan in de afgelopen jaren moet sturen op het leveren van met de woningcorporaties afgesproken prestaties. De minister moet bovendien ingrijpen als er onvoldoende sociale huurwoningen worden gebouwd.

Afdwingbare afspraken

Op dit moment lopen onderhandelingen met de corporatiesector over het laten vervallen van de verhuurderheffing op de corporaties. De VNG heeft de afgelopen jaren zij aan zij met Aedes en de Woonbond en tal van individuele gemeenten gepleit voor het afschaffen van de verhuurderheffing. Nu komt het aan op het maken van afdwingbare afspraken. Het rijk, IPO en de VNG hebben inmiddels afspraken gemaakt over de bouw van 900.000 woningen tot aan 2030. Nog dit jaar worden daar besluiten over genomen. De VNG koerst daarbij op twee derde betaalbaarheid aan nieuw te realiseren woningen. Gemeenten en andere grondeigenaren moeten zorgen voor voldoende ruimte om deze te bouwen. Dat is de afspraak die is gemaakt en er wordt wettelijk geborgd dat dat ook gebeurt. Sluitstuk van deze omvangrijke operatie is dat nu ook de corporatiesector moet gaan leveren. De vrijblijvendheid moet er af en moet plaats maken voor afdwingbare afspraken.

Groei sociale woningvoorraad

De wachtlijsten zijn te lang. Starters, mensen met een bescheiden inkomen, diverse aandachtsgroepen zoals daklozen, mensen uit een GGZ-instelling en statushouders verdienen een dak boven hun hoofd. De VNG vindt dat de voorraad sociale woningbouw fors moet groeien. Ze willen dat er afdwingbare afspraken komen met de corporatiesector om de sociale voorraad fors uit te breiden. Aan de ene kant bijbouwen is goed, maar tegelijkertijd sociale huurwoningen slopen, verkopen of liberaliseren naar het commerciële segment zet geen zoden aan de dijk.

In ‘Een thuis voor iedereen’ heeft de VNG samen met onder andere het rijk en Aedes afgesproken dat op termijn alle gemeenten moeten toegroeien naar 30% sociale huurwoningen. Daarvoor zijn zeker 300.000 woningen nodig. Die bouwt de gemeente niet zelf. Het rijk moet nu de verantwoordelijkheid nemen om afdwingbare afspraken te maken met de corporatiesector:

  • Er moeten meer sociale huurwoningen worden toegevoegd worden aan de voorraad.
  • Corporaties moeten zich gaan inzetten voor meer betaalbare woningen boven de liberalisatiegrens en niet alleen woningen met huurprijs van €1000 euro of hoger
  • De financiële solidariteit tussen corporaties is op dit moment niet goed geregeld. Er moet worden voorzien in projectsteun voor die corporaties die hun maatschappelijke afspraken niet waar kunnen maken.
  • Corporaties moeten worden gestimuleerd tot aankoop van particuliere huurwoningen, om zo de sociale huurvoorraad op peil te houden.

Meer informatie