Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) moet samen met de provincies een landelijke uitvoeringsagenda opstellen voor samenleven met wolven. Dat is het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden aan minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Dit houdt in een landelijke lange termijnvisie over de ruimte voor wolven in Nederland, betere bescherming van vee, en het instellen van een Landelijk Informatiepunt Wolf. Dit schrijft minister Van der Wal in een brief aan de Tweede Kamer. De minister had de Raad voor Dierenaangelegenheden gevraagd om een maatschappelijke dialoog te organiseren over samenleven met wolven en hier vervolgens een advies over uit te brengen.

Voorstel voor verlaging beschermde status wolf

Ondertussen heeft de Europese Commissie het voorstel gedaan om de beschermde status van de wolf onder het Verdrag van Bern te verlagen van ‘strikt beschermd’ naar ‘beschermd’. Minister Van der Wal is voornemens om voor dit voorstel te stemmen. Het verlagen van de beschermde status kan Nederland op termijn de mogelijkheid bieden om zelf te bepalen in hoeverre wolven beschermd worden in ons land. Op die manier is meer maatwerk mogelijk. Indien gewenst kan alsnog een verdergaande bescherming worden vastgelegd in nationale wetgeving. Door voor het voorstel te stemmen houdt de minister rekening met de beleving van diegenen die het hardst worden getroffen door wolvenaanvallen.

Ook bij het eventueel aanpassen van de beschermde status van de wolf moet Nederland blijven werken aan een gunstige staat van instandhouding van de wolf. Het steunen van het voorstel van  verandert hier niets aan. Een eventuele verandering van de beschermde status onder het verdrag van Bern heeft niet meteen gevolgen voor de juridische bescherming van de wolf in Nederland. Daarvoor is eerst nog aanpassing van de Europese Habitatrichtlijn en nationale wetgeving nodig. Tot die tijd blijft de wolf strikt beschermd volgens de huidige regels.