Batterijen zijn onmisbaar voor de energietransitie. Het aantal grote batterijen in Nederland neemt dan ook in rap tempo toe, bijvoorbeeld in elektrische auto’s, zonneparken of als energieopslag in huishoudens. Maar hoe veilig zijn al die batterijen? Kunt u rustig gaan slapen als u de accu van uw elektrische fiets oplaadt via de thuisbatterij?

Bij het gebruik van lithium-ion-batterijen zijn er verschillende veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld fabricagefouten, fouten bij het opladen of beschadigingen door vallen. Hierdoor kan brand in de energiedrager ontstaan of kan er druk opbouwen met een explosie als gevolg. Ook kunnen er giftige of bijtende stoffen vrijkomen. Bij het blussen ontstaat er dan corrosief en giftig bluswater waaraan de hulpverleners, omstanders en bewoners blootgesteld kunnen worden.

Er is in Nederland nog geen duidende wetgeving rondom de opslag en gebruik van lithium-ion-energieopslagsystemen en -energiedragers. Maar welke kaders zijn er wel?

2 PGS-richtlijnen

In 2020 is de strategische aanpak batterijen opgesteld. Daarin staat onder andere dat er vanuit omgevingsveiligheid voorschriften moeten komen voor de opslag van (lithium-ion-)batterijen. Daarop zijn in december 2023 de richtlijnen Publicatiereeks Gevaarlijke stoffen (PGS) 37-1 en PGS 37-2 goedgekeurd door het Bestuurlijk Omgevingsberaad (Bob). Deze PGS’en bieden voorschriften voor het veilig omgaan met energieopslagsystemen en de opslag van lithium-ion-batterijen.

Er is echter nog veel onduidelijk over hoe deze beide PGS’en kunnen worden toegepast, want ze zijn nog niet verankerd in het Besluit activiteiten leefomgeving. Er is dus nog geen wettelijke verwijzing naar de PGS 37-1 en 37-2.

Medio 2025 in het Bal

Momenteel is het streven om de opslag van lithium-ion-batterijen en het gebruik van energieopslagsystemen medio 2025 in het Bal op te nemen als milieubelastende activiteit, zo is te lezen in deze kamerbrief. Er komt dan ook een verwijzing naar de PGS’en 37-1 en 37-2 in de algemene regels. Hierdoor worden deze PGS’en via de algemene regels verplicht gesteld.

Wat kunnen gemeenten nu doen?

Het bovenstaande betekent overigens niet dat deze PGS-richtlijnen onbruikbaar zijn tot 2025. Maar hoe kan men dan regels opstellen voor de opslag van lithium-ion-batterijen? Hoe kan een gemeente deze opslag vergunningplichtig stellen? En hoe kunnen de regels uit de PGS alsnog worden opgelegd? Dit staat uitgelegd op deze nieuwe pagina over de richtlijnen PGS 37-1 en PGS 37-2.