Nederland wil de luchtverontreiniging door de industrie verder verminderen. Om dit te bereiken, blijkt er juridisch meer mogelijk dan wat al jaren gebruikelijk is. Zeker nu de nieuwe Omgevingswet in aantocht is. Dit blijkt uit een rapport van adviesbureau KokxDeVoogd.

De lucht in Nederland is schoner dan vroeger, maar nog steeds zorgt de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen voor veel slachtoffers. Jaarlijks sterven ongeveer 11.000 mensen een vroegtijdige dood en hebben tienduizenden mensen last van ernstige gezondheidsklachten. De industriesector draagt 10% bij aan de gezondheidsschade vanuit binnenlandse bronnen. De ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord (SLA) willen dat deze gezondheidsschade in 2030 de helft minder is dan nu. Het gaat dan in het bijzonder om de emissie van fijnstof, stikstofoxiden en ammoniak. Het SLA is ondertekend door het Rijk, de provincies en meer dan 100 gemeenten. Gemeenten en provincies zijn het bevoegd gezag om vergunningen te verlenen of te weigeren voor bedrijfsmatige emissies naar de lucht.

Consultant Harm Borgers van adviesbureau KokxDeVoogd schreef samen met zijn collega Roos Molendijk het rapport Schone lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies. ‘Het bevoegd gezag geeft nog onvoldoende invulling aan de doelen die het SLA nastreeft’, aldus Borgers. ‘Het mag, kan en moet scherper met het vergunnen, met name bij de grote industriële bedrijven.’

Meer informatie

Rapport Schone lucht dankzij resultaatgerichte grenswaarden voor industriële emissies