Provincies zijn straks onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de natuur. Daarom ontwikkelen ze de InformatieKaart Natuur (IKN), een digitaal hulpmiddel dat in 1 oogopslag actuele en betrouwbare informatie biedt over (beschermde) natuur per provincie. Met de IKN is het mogelijk om natuur als volwaardig onderdeel mee te nemen in de besluitvorming over de inrichting van de leefomgeving.

IKN essentieel bij inrichting leefomgeving

Voor het nemen van de juiste beslissingen en het uitvoeren van de provinciale taken op het gebied van natuur is het essentieel dat er landelijke, uniforme en betrouwbare natuurinformatie beschikbaar is. De IKN wil hiervoor dé gezamenlijke provinciale informatiebron voor natuur worden.

BIJ12 en het Interprovinciaal Overleg (IPO), een van de koepels binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet, ontwikkelden de IKN in opdracht van de provincies.

De IKN is een digitaal hulpmiddel dat kan worden gebruikt bij het opstellen van plannen en vergunningverlening binnen de leefomgeving en het toetsen van initiatieven aan de Wet natuurbescherming (straks de Omgevingswet).

De IKN gaat naar verwachting in november 2022 live. Op 6 juli 2022 tekenden de 12 provincies ieder het Gegevensleveringsprotocol (GLP).

Actuele en uniforme informatie

Over elk natuurgebied in Nederland is door meerdere instanties informatie over beheer en bescherming vastgelegd. Denk aan het NatuurNetwerk Nederland (NNN) en de Natura 2000-gebieden. De IKN toont straks voor heel Nederland al deze verschillende kaartlagen in 1 viewer.

De informatie is actueel, betrouwbaar én uniform: de IKN geeft de provinciale kaarten dezelfde kleur én dezelfde achtergrondinformatie. Het opzoeken van regels over natuurbescherming wordt daardoor een stuk eenvoudiger, terwijl provincies nog steeds pér gebied maatwerk kunnen leveren. Alleen de kaartlagen die door provincies zijn vastgesteld, zitten in de IKN.

Voor vergunningverlening en ruimtelijke ordening

De IKN wordt nu gevuld met databestanden die door de bronhouders zelf worden aangeleverd, direct door de gis-afdelingen van de provincies. De verwachting is dat andere overheden en ketenpartners binnenkort ook aansluiten. Om ervoor te zorgen dat provincies voor de IKN alle data op dezelfde uniforme wijze aanleveren, hebben ze op 6 juli 2022 de GLP’s getekend.

De IKN is met name bedoeld voor provincies, gemeenten, rijksoverheden, omgevingsdiensten en ‘groene’ adviesbureaus. Zij kunnen straks een stuk sneller de benodigde informatie opzoeken. De natuurinformatie uit de IKN is straks ook beschikbaar als Open Data zodat een koppeling kan worden gemaakt met bestaande systemen. Op termijn wordt de IKN verbonden aan het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Beschermde soorten

De IKN is naar verwachting vanaf november 2022 te vinden op de website van BIJ12. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden. Naast IKN ontwikkelen IPO en BIJ12 ook de Beschermde SoortenIndicator (BeSI). BeSI gaat over de bescherming van soorten op een locatie waar een nieuwe werkzaamheid (activiteit) is gepland.