Het Plan van Aanpak Indringend Ketentesten (IKT) fase 4 is beschikbaar. Hiermee continueert IKT het testen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) door gemeenten, provincies, waterschappen, rijkspartijen als onderdeel van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Verruimd, verdiept en verbeterd

IKT heeft in fase 4 het indringend ketentesten verruimd, verdiept en verbeterd. Zo nemen meer overheden deel aan de testen en worden meer complexe praktijksituaties getest. Ook zijn er verbetermaatregelen doorgevoerd in de IKT-werkwijze naar aanleiding van de adviezen van het Adviescollege ICT (AcICT).

Focus

Het interbestuurlijke IKT-project test tegen de minimale (functionele) eisen die gesteld worden aan het DSO bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Hiervoor test IKT praktijksituaties rond het omgevingsrecht met gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen. Waar mogelijk worden softwareleveranciers, bedrijven, omgevingsdiensten en stedenbouwkundige bureaus bij de IKT-testen betrokken. Hierbij wordt niet alleen de hele planketen uitgebreid getest – van het opstellen van een plan tot publicatie. Maar ook de vergunningketen (inclusief toepasbare regels) – van checken, aanvragen tot indienen. IKT test deze ketens niet alleen afzonderlijk, maar ook in samenhang met elkaar.

Plan van Aanpak IKT fase 4. Verbreden, verdiepen, verbeteren