Een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, moet gelegenheid bieden aan alle gegadigden om mee te dingen. Dat zegt de Hoge Raad in zijn arrest van 26 november 2021. Deze uitspraak raakt de bestaande gemeentelijke praktijk van gebiedsontwikkeling.

De gemeente Montferland verkocht een perceel aan een projectontwikkelaar. Een eveneens geïnteresseerde vastgoedonderneming procedeerde tegen de gemeente en de projectontwikkelaar. Zij betoogde dat de gemeente het perceel alleen mocht verkopen na een openbare en non-discriminatoire biedingsprocedure waarin alle gegadigden een kans hebben gekregen het perceel aan te kopen. Na in kort geding en in hoger beroep de zaak te hebben verloren, stelt de Hoge Raad de vastgoedonderneming nu in het gelijk.

Inhoud van het arrest

Volgens de Hoge Raad moet een overheidslichaam bij de verkoop van een onroerende zaak aan de hand van objectieve, toetsbare en redelijke selectiecriteria, ruimte bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Het overheidslichaam moet hierover tijdig voorafgaand aan de selectieprocedure informatie bekend maken.

Als er slechts 1 serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop, moet het overheidslichaam dit motiveren en deze motivatie bekendmaken. Mededingingsruimte door een selectieprocedure is dan niet nodig.

Gelijkheidsbeginsel

Een overheidslichaam moet bij het aangaan en uitvoeren van privaatrechtelijke overeenkomsten de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en daarmee het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. Het gelijkheidsbeginsel geldt dus ook voor de beslissing met wie en onder welke voorwaarden het een overeenkomst tot verkoop van een aan hem toebehorende onroerende zaak sluit. Op dit punt verschilt de positie van een overheidslichaam van die van een private partij.

Meer informatie