Milieuzone 

De gemeenteraad heeft op 28 mei 2015 de Koersnota “Schone lucht, voor een aantrekkelijk en gezond Rotterdam 2015-2018 (de Koersnota) vastgesteld. Daarin is een pakket aan maatregelen opgenomen om de luchtkwaliteit in Rotterdam te verbeteren. Het college heeft op 16 november 2015 met het oog op het verbeteren van de luchtkwaliteit de Milieuzone Rotterdam ingesteld. Daarbij is de bestaande Milieuzone voor vrachtauto’s uitgebreid naar personen- en bestelauto’s met benzinemotoren van vóór 1 juli 1992 en personen- en bestelauto’s met dieselmotoren van vóór 1 januari 2001. Belanghebbenden hebben hier beroep tegen ingesteld en de rechtbank Rotterdam heeft op 14 juni 2017 uitspraak gedan. 

Inwerkingtreding besluit

De rechtbank is van oordeel dat de termijn tussen de datum van bekendmaking van het verkeersbesluit op 19 november 2015 door publicatie in de Staatscourant en de datum van inwerkingtreding op 1 januari 2016, gelet op de grote gevolgen die het verkeersbesluit met zich brengt, te kort was.

De gemeente was zich bewust dat de gevolgen van de besluitvorming, dit blijkt uit het feit dat is besloten tot 1 mei 2016 niet handhavend op te treden. De rechtbank is van oordeel dat het in de rede had gelegen om het verkeerbesluit in werking te laten treden op het moment dat tot handhaving zou worden overgegaan. De rechtbank acht een termijn van vijf en halve maand een redelijke termijn voor de invoering voor het verkeersbesluit. 

Kampeervoortuigen/ campers

De rechtbank heeft verder geoordeeld dat het college voldoende rekening heeft gehouden met de specifieke belangen van de eigenaren van campers nu ze maximaal twaalf keer per jaar een in- en uitpakontheffing van 72 uur krijgen naast de mogelijkheid om voor twaalf keer per jaar een dagontheffing te gebruiken.

Personen- en bestelauto’s

De rechtbank heeft geoordeeld dat het college in hun besluit tot vaststelling van de Milieuzone onvoldoende oog hebben gehad voor de belangen van de kleine groep eigenaren van personenauto’s en bestelauto’s van vóór 1 juli 1992 die op benzine rijden. 

Volgens de rechtbank bestaat er onvoldoende grondslag voor de opname van de catergorie “personen- en bestelauto’s benzine 30 juni 1992 en ouder” in het verkeersbesluit. Deze categorie betreft 0,14% van het verkeersaandeel in Rotterdam. Het college heeft niet annemelijk gemaakt dat deze voertuigen gezamenlijk een onevenredig groot deel van de stikstofdioxideuitstoot veroorzaken en er is niet onderbouwd wat het effect is van het weren van 0,14% verkeersaandeel. Ook heeft het college onvoldoende aannemelijk gemaakt dat door het niet weren van deze categorie auto’s de in de Koersnota gestelde doelen niet kunnen worden gehaald.